ZJAWISKA HIPERBIOTYCZNE

ZJAWISKA HIPERBIOTYCZNE Procesy hiperbiotyczne polegają na rozrastaniu się poszczególnych komórek, co jest czynnością związaną z procesem przemiany materii komórkowej. Rozrastanie się będzie wtedy tylko możliwe, gdy w komórce przeważać będą procesy przyswajania. Komórka powiększa wtedy swoją objętość, a jeżeli dojdzie do krańcowych granic jej powiększenia, to następuje jej podział, czyli tworzą się nowe komórki. Jest to tzw. rozrost, (hyperplasia). Continue reading „ZJAWISKA HIPERBIOTYCZNE”

ZABURZENIA ODDYCHANIA POCHODZENIA MÓZGOWEGO

ZABURZENIA ODDYCHANIA POCHODZENIA MÓZGOWEGO Zaburzenia oddychania mogą wystąpić nie tylko wtedy, kiedy powstaną zmiany w czynności ośrodka oddechowego, lecz także w procesach chorobowych między mózgowia lub kory mózgowej. Wiadomo już z życia codziennego, że stany emocjonalne zmieniają oddychanie. Zaburzenia oddychania pochodzenia mózgowego mogą powstać wskutek miejscowego zaburzenia krążenia krwi w samym ośrodku oddechowym z powodu stwardnienia naczyń, skurczu naczyń mózgowych, krwotoków do okolicy ośrodka oddechowego, zatoru lub zakrzepu naczyń, odżywiających ośrodek oddechowy czy wyższe odcinki układu nerwowego, lub też wskutek ucisku naczyń mózgowych przez nowotwór. Zaburzenia przemiany materii w tkankach ze zmianą w nich procesów utleniających, jak to widzimy np. w ostrych zatruciach, awitaminozach i innych, również doprowadzają do zmiany czynności ośrodka oddechowego i do powstawania zaburzeń w oddychaniu. Continue reading „ZABURZENIA ODDYCHANIA POCHODZENIA MÓZGOWEGO”

Typ oddychania Cheyne Stokesa wystepuje w przypadkach wzmozonego cisnienia sródczaszkowego

Typ oddychania Cheyne Stokesa występuje w przypadkach wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, w zapaleniu mózgu, W krwotokach do rdzenia przedłużonego, w hemoglobinemii z hemoglobinurią, w ciężkich chorobach serca, nerek i płuc, w niektórych zatruciach i w stanach głębokiego uśpienia środkami usypiającymi. Oddychanie typu Chyeue-Stokesa może wystąpić również u osób zdrowych, np. na dużych wysokościach wskutek zmniejszonego ciśnienia parcjalnego tlenu lub też podczas głębokiego fizjologicznego snu, zwłaszcza u dzieci. Mechanizm powstawania wymienionych typów oddychania polega na tym, że pobudliwość ośrodka oddechowego obniża się z powodu niedostatecznego doprowadzenia do niego tlenu i z powodu zaburzeń w ukrwieniu komórek nerwowych. Gdy pobudliwość ośrodka oddechowego obniża się, ośrodek ten staje się niewrażliwy na zwykły bodziec, to jest na określoną ilość kwasu węglowego, i zwykłe zakwaszenie ośrodka nie pobudza do czynności. Continue reading „Typ oddychania Cheyne Stokesa wystepuje w przypadkach wzmozonego cisnienia sródczaszkowego”

Dusznosc powstajaca z powodu zatrucia

Duszność powstająca z powodu zatrucia występuje wtedy, kiedy jady pochodzenia zewnętrznego lub wewnętrznego wpływają na ośrodek oddechowy wywołując jego zwiększoną czynność. W różnych, więc zatruciach, chorobach zakaźnych, a także w sprawach chorobowych nerek, przebiegających z mocznicą, w śpiączce rakowej, w cukrzycy i innych sprawach, w których wytwarzają się w nadmiarze kwaśne wytwory przemiany materii, dochodzi do podrażnienia ośrodka oddechowego i powstawania duszności. We wszystkich sprawach, które prowadzą do niedotlenności krwi hypoxaemia, anoxaemia, niezależnie od tego, jaka przyczyna je wywołuje, powstaje duszność, co zostało omówione poprzednio. Duszność jest wyrazem przystosowania się ustroju, chociaż sama jest objawem patologicznym. Ustrój dąży, bowiem do wyrównania przesunięcia aktualnego oddziaływania krwi drogą większego pobierania tlenu i wydalania z krwi nagromadzonych w niej wartości kwaśnych. Continue reading „Dusznosc powstajaca z powodu zatrucia”

Oddychanie przez czas dluzszy powietrzem z mala zawartoscia tlenu

Oddychanie przez czas dłuższy powietrzem z małą zawartością tlenu wywołuje różne zmiany w ustroju. We krwi zwiększa się liczba krwinek czerwonych erythrocytosis wskutek podrażnienia szpiku niedoborem tlenu i wytworami zmienionej przemiany materii. Dowodem podrażnienia szpiku jest zwiększone wytwarzanie się i przechodzenie do krwi młodych postaci krwinek czerwonych, tzw. retikulocytów, oraz zwiększenie się masy czerwonego szpiku. Zwiększenie się liczby krwinek czerwonych we krwi jest zjawiskiem wyrównawczym, gdyż więcej hemoglobiny łączy się wtedy z tlenem, co utrzymuje nasycenie krwi tlenem na odpowiednim poziomie. Continue reading „Oddychanie przez czas dluzszy powietrzem z mala zawartoscia tlenu”

Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 8

Ciągłe opracowywanie nowych, randomizowanych, kontrolowanych badań porównujących PCI z CABG z każdym postępem w technologii nie jest wykonalne, ale dane, które są powiązane, ponieważ są one w tym projekcie, mogą być łatwo gromadzone na bieżąco w celu zapewnienia ciągłości dla kolejnych badań. Badanie to pokazuje również szczególne zalety łączenia klinicznych i administracyjnych baz danych. Kliniczne bazy danych dobrze nadają się do korekty ryzyka i identyfikacji klinicznie ważnych podgrup, ale brakuje im informacji na temat długoterminowych wyników. Zbiory danych administracyjnych mają ograniczoną zdolność do rozważań klinicznych, ale dostarczają informacji na temat długoterminowych wyników. Continue reading „Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 8”

Mutacje w TUBB8 i Meiotic Aresztowanie ludzkiego Oocyte czesc 4

Jest to niezwykłe, ponieważ istnieje tylko u naczelnych. Postawiliśmy hipotezę, że u naczelnych, TUBB8 wpływa na zachowanie mikrotubul w oocytach, w których samoorganizacja mikrotubul i białek motorycznych kieruje zespołem mejotycznego wrzeciona i orientacją chromosomu.18,19 Uderzająco odkryliśmy, że TUBB8 jest jedynym izotypem .-tubuliny wyrażanym w wysoki poziom na różnych etapach rozwoju ludzkiego oocytu i jest zasadniczo nieobecny w dojrzałych plemnikach oraz w tkankach somatycznych, takich jak mózg i wątroba (ryc. S4 w dodatkowym dodatku). Immunobarwienie ludzkich oocytów na różnych etapach rozwoju przy użyciu pozornie swoistego przeciwciała anty-TUBB8 – lub przeciwciała anty-FLAG, w przypadku ludzkiego oocytu pęcherzyka płciowego, poddanego mikroiniekcji z komplementarnym RNA TUBB8-FLAG, potwierdziło, że TUBB8 rzeczywiście jest zlokalizowane na wrzecionie (Rys. Implikacje strukturalne
Zmapowaliśmy zmutowane reszty TUBB8 na strukturze atomowej tubuliny (Protein Data Bank [PDB] code 3JAS) .20 S176 znajduje się na podłużnej granicy między złożonymi dimerami, gdzie oddziałuje z .-tubuliną (ryc. S6A w dodatku uzupełniającym ) i leży w kluczowym regionie (V177-S178-D179) w pętli .-T5, która zmienia hydrolizę guanozyno-trifosforanową (GTP). 20,21 Jest prawdopodobne, że mutacja S176L zakłóca podłużne interakcje, hamując w ten sposób montaż mikrotubuli. Continue reading „Mutacje w TUBB8 i Meiotic Aresztowanie ludzkiego Oocyte czesc 4”

Innowacje w podstawowej opiece zdrowotnej – pozostawanie o krok przed wypaleniem cd

EMR mogą poprawić komunikację i wydajność, ale często obciążają lekarzy obowiązkiem wprowadzania danych. Lekarze w praktyce Dubuque dyktują swoje notatki, a członkowie personelu pomocniczego zajmują się wprowadzaniem danych. Drużyny współpracujące ze specjalistami w zakresie opieki nad pacjentem współpracują z główną pielęgniarką każdego lekarza (pielęgniarką lub licencjonowaną pielęgniarką), odpowiedzialną za przegląd wyników badań laboratoryjnych i podejmowanie decyzji, które z nich zasługują na uwagę lekarzy. Pielęgniarki wykonują również rutynowe czynności kontrolne u pacjentów z chorobami przewlekłymi, na przykład podczas badania stóp pacjentów z cukrzycą i sprawdzania moczu pod kątem obecności mikroalbuminy. Niedawno pacjent z historią raka piersi miał nieprawidłową mammografię i zalecono biopsję. Continue reading „Innowacje w podstawowej opiece zdrowotnej – pozostawanie o krok przed wypaleniem cd”

Diagnostyczne wyniki angiografii wieńcowej za pomocą 64 rzędów CT czesc 4

Po sfinalizowaniu wszystkich pomiarów z angiografii multidetektorowej CT i konwencjonalnej angiografii wieńcowej przeprowadzono szczegółowy proces oceny, aby zapewnić poprawną zgodność między modalnościami segmentów (tj. Porównano te same segmenty tętnic wieńcowych za pomocą każdej metody). Analiza ciężkości obturacyjnej choroby tętnic wieńcowych
Tabela 1. Tabela 1. Zmodyfikowany wskaźnik choroby tętnic wieńcowych Duke a. Continue reading „Diagnostyczne wyniki angiografii wieńcowej za pomocą 64 rzędów CT czesc 4”

Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych cd

Tak więc pacjenci przyjmowali pełną dawkę leku przez trzy tygodnie (tygodnie 2 do 4) przed powrotem do ośrodka klinicznego. Wszystkie kapsułki dla pojedynczej ślepej fazy placebo i podwójnie ślepej fazy leczenia miały identyczny wygląd. Podczas piątego tygodnia fazy leczenia wszyscy pacjenci powrócili, a ich pamiętniki objawów i oceny natężenia bólu w klatce piersiowej zostały zebrane. Podczas leczenia kontynuowano badania wrażliwości na bóle serca, testowanie ruchliwości przełyku, badanie rozciągania balonowego z czułością na ból i wywiad psychiatryczny. Podczas tej podwójnie ślepej fazy leczenia wszystkie testy i analizy były wykonywane przez personel bez wiedzy na temat leczenia pacjentów. Continue reading „Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych cd”