Miesien krawiecki

Mięsień krawiecki takiego psa zwiększa się o 7 i % raza więcej niż psa kontrolnego. Liczba jednak włókien mięśniowych pozostaje ta sama, czyli zmieniły one tylko swoją grubość. Podobnie dzieje się w nerce, jeżeli wykonuje ona zwiększoną pracę. Zwiększają się tu w swoich wymiarach, kanaliki nerkowe i kłębuszki i liczba ich pozostaje ta sama, czyli brak tworzenia się nowych elementów nerkowych. Istnieje jeszcze przerost współzależny czyli korelacyjny, który związany jest z wpływami hormonalnymi, czyli z korelacją wewnętrznego wydzielania. Continue reading „Miesien krawiecki”

Dlugotrwala wzmozona czynnosc wyrównawcza pluca nieucisnietego odma

W odmie oprócz tego skraca się znacznie przerwa między poszczególnymi oddechami, pojemność zaś życiowa klatki piersiowej ulega zmniejszeniu. Długotrwała wzmożona czynność wyrównawcza płuca nieuciśniętego odmą powoduje powstawanie w nim rozedmy. Odma – podobnie jak nagromadzenie płynu w opłucnej – może spowodować zaburzenia w krążeniu krwi. Odmę w celach leczniczych wywołujemy sztucznie, mianowicie nakłuwamy klatkę piersiową i wprowadzamy stopniowo powietrze do jamy opłucnowej. Zabieg ten jest najczęściej stosowany wtedy, kiedy proces gruźliczy toczy się w jednym płucu. Continue reading „Dlugotrwala wzmozona czynnosc wyrównawcza pluca nieucisnietego odma”

Typ oddychania Kussmaula cechuje gleboki glosny wdech

Typ oddychania Kussmaula cechuje głęboki głośny wdech i wydłużony wydech, po którym następuje długa przerwa, czyli bezdech. Oddychanie wskutek długiej przerwy po okresie wydechu staje się niekiedy rzadkie i może dochodzić do 4-5 oddechów na minutę zamiast normalnych 16. Ten typ oddychania spotyka się w śpiączce cukrzycowej i chorobach zakaźnych uszkadzających mózg. Typ oddychania Biota cechuje to, że po kilku wdechach i wydechach nagle powstaje dłuższa przerwa w oddychaniu, po której następuje nowa fala wdechów i wydechów. Ruchy oddechowe w tym typie oddychania układają się grupami i mają jednakową amplitudę, Ten typ oddychania powstaje w wylewach krwawych do mózgu i w ciężkich zapaleniach opon mózgowych. Continue reading „Typ oddychania Kussmaula cechuje gleboki glosny wdech”

ZMNIEJSZONA ZAWARTOSC TLENU W POWIETRZU ODDECHOWYM

ZMNIEJSZONA ZAWARTOŚĆ TLENU W POWIETRZU ODDECHOWYM Zaburzenia w oddychaniu wskutek niedostatecznej zawartości tlenu w powietrzu oddechowym przejawiają się różnie w zależności od stopnia zmniejszenia się zawartości tlenu w powietrzu i od czasu przebywania ustroju w danym środowisku. Oddychanie zwykle staje się częste i powierzchowne, może jednak być wolne i pogłębione. Zmiana ruchów oddechowych jest związana z pobudzeniem ośrodka oddechowego. Pierwsze objawy zaburzeń oddychania powstają – jak to wykazał Missiuto już wtedy, kiedy zawartość tlenu w powietrzu oddechowym spadnie z 21 % do 15-13 %. Bardziej wyraźne zaburzenia powstają wtedy, gdy zawartość tlenu spada do 12-10 %. Continue reading „ZMNIEJSZONA ZAWARTOSC TLENU W POWIETRZU ODDECHOWYM”

Oddychanie przez czas dluzszy powietrzem z mala zawartoscia tlenu

Oddychanie przez czas dłuższy powietrzem z małą zawartością tlenu wywołuje różne zmiany w ustroju. We krwi zwiększa się liczba krwinek czerwonych erythrocytosis wskutek podrażnienia szpiku niedoborem tlenu i wytworami zmienionej przemiany materii. Dowodem podrażnienia szpiku jest zwiększone wytwarzanie się i przechodzenie do krwi młodych postaci krwinek czerwonych, tzw. retikulocytów, oraz zwiększenie się masy czerwonego szpiku. Zwiększenie się liczby krwinek czerwonych we krwi jest zjawiskiem wyrównawczym, gdyż więcej hemoglobiny łączy się wtedy z tlenem, co utrzymuje nasycenie krwi tlenem na odpowiednim poziomie. Continue reading „Oddychanie przez czas dluzszy powietrzem z mala zawartoscia tlenu”

Rozwijajaca sie w przebiegu uposledzonego utleniania kwasica

Rozwijająca się w przebiegu upośledzonego utleniania kwasica powoduje powstawanie zaburzeń w krążeniu z przepełnieniem krwią narządów wewnętrznych i wzmożoną czynnością serca, którego rytm po krótkim okresie zwolnienia na początku rozwoju objawów chorobowych w dalszym ich przebiegu znacznie się przyspiesza. Człowiek wytrzymuje średnio ciśnienie 5-7 atmosfer powietrza, co zależy od wrażliwości osobniczej i stanu krążenia i oddychania. Przejście nagłe ze zwiększonego ciśnienia atmosferycznego do normalnego może wywołać liczne objawy chorobowe, gdyż rozpuszczone we krwi gazy wydzielają się w postaci pęcherzyków gazowych dając w wyniku zatory. Największą rolę w powstawaniu zatorów gazowych odgrywa azot. Dwutlenek węgla i tlen są w zasadzie związane we krwi, natomiast azot jest rozpuszczony w tłuszczu i lipidach, dlatego też znajduje się go dużo w mózgu i nerwach. Continue reading „Rozwijajaca sie w przebiegu uposledzonego utleniania kwasica”

Dusznosc pochodzenia oddechowego

Duszność pochodzenia oddechowego idzie w parze z niedotlennością krwi, która powstaje w związku z niedostatecznym przewietrzaniem płuc. Niedostateczne przewietrzanie płuc może powstać we wszystkich sprawach, w których dostęp powietrza do płuc jest utrudniony. Zwężenia górnych dróg oddechowych powstające z różnych przyczyn utrudniają przechodzenie powietrza do płuc. Stany zapalne, zwłaszcza wysiękowe, duże przekrwienia drobnych oskrzeli lub ich skurcz na tle alergii mogą do tego stopnia zwężać drogi oddechowe, że do płuc przedostaje się bardzo mało powietrza. Zmniejszenie się czynnej powierzchni oddechowej płuc w związku z toczącymi się w nich procesami patologicznymi jest również czynnikiem wywołującym niedotlenienie krwi, a w związku z tym duszność. Continue reading „Dusznosc pochodzenia oddechowego”

Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 7

Przeprowadzono siedem randomizowanych, kontrolowanych badań porównujących CABG z angioplastyką balonową, 12-18 czterech porównujących CABG z PCI i umieszczeniem gołych stentów metalowych, 19-22 i jednego porównującego CABG z PCI i umieszczeniem stentów uwalniających lek. przewaga z CABG była widoczna w badaniu Stent or Surgery (SoS; ClinicalTrials.gov number, NCT00475449) 23 oraz w podgrupie z leczoną cukrzycą w badaniu angioplastyki angioplastyki niedokrwiennej (BARI, NCT00000462) .24 Metaanaliza tych prób , która obejmowała 7812 pacjentów, wykazała tendencję do przewagi w zakresie przeżycia z CABG.1 W analizie podgrup pod względem obecności lub braku cukrzycy, wśród pacjentów z cukrzycą stwierdzono przewagę przeżywalności z CABG, podczas gdy nie było istotnej przewagi pacjenci, którzy nie mieli cukrzycy. Wśród pacjentów w wieku poniżej 55 lat zaobserwowano tendencję do korzyści z PCI w porównaniu z CABG, podczas gdy wśród pacjentów w wieku powyżej 65 lat śmiertelność była znacznie wyższa w przypadku PCI. Ta metaanaliza nie uwzględniała synergii między PCI z badaniem Taxus i Cardiac Surgery (SYNTAX, NCT00114972), randomizowanym badaniem, w którym stosowano współczesne metody rewaskularyzacji. Continue reading „Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 7”

Potencjalna walidacja 21-genowego testu ekspresji w raku piersi

Wcześniejsze badania z wykorzystaniem prospektywnego retrospektywnego projektu obejmującego archiwalne próbki guza wykazały, że testy ekspresji genów dostarczają klinicznie przydatnych informacji prognostycznych. Jednak prospektywnie przeprowadzone badanie w populacji leczonej jednolicie dostarcza najwyższego poziomu dowodów potwierdzających kliniczną trafność i użyteczność biomarkera. Metody
Przeprowadziliśmy prospektywne badanie z udziałem kobiet z dodatnim receptorem hormonozależnym, ludzkim receptorem naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2), ujemnym rakiem piersi z węzłem pachowym, z guzami o wielkości od 1,1 do 5,0 cm w największym wymiarze (lub 0,6 do 1,0 cm w największym wymiarze i pośrednim lub wysokim stopniu złośliwości guza), którzy spełnili ustalone wytyczne dotyczące uwzględnienia chemioterapii adiuwantowej na podstawie cech kliniczno-patologicznych. Przeprowadzono test łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkryptazą z 21 genami na tkance guza z zatopioną w parafinie, a wyniki wykorzystano do obliczenia wyniku wskazującego na ryzyko nawrotu raka piersi; Pacjenci zostali przydzieleni do leczenia endokrynologicznego bez chemioterapii, jeśli mieli wynik powtarzający się od 0 do 10, co wskazuje na bardzo niskie ryzyko nawrotu (w skali od 0 do 100, przy czym wyższe wyniki wskazują na większe ryzyko nawrotu).
Wyniki
Spośród 10253 zakwalifikowanych kobiet, 1626 kobiet (15,9%), które uzyskały wynik nawrotu od 0 do 10, otrzymało wyłącznie terapię hormonalną bez chemioterapii. Po 5 latach w tej populacji pacjentów wskaźnik przeżycia wolnego od choroby wynosił 93,8% (95% przedział ufności [CI], 92,4-94,9), a odsetek wolnych od nawrotów raka piersi w odległym miejscu wyniósł 99,3% (95% CI, 98,7 do 99,6), wskaźnik swobody od nawrotu raka piersi w odległym lub lokalnym regionie był 98,7% (95% CI, 97,9 do 99,2), a wskaźnik całkowitego przeżycia wynosił 98,0% ( 95% CI, 97,1 do 98,6).
Wnioski
Wśród pacjentów z dodatnim receptorem hormonalnym, HER2-ujemnym rakiem piersi z ujemnym węzłem pachowym, którzy spełnili ustalone wytyczne dotyczące zalecania chemioterapii adjuwantowej na podstawie cech kliniczno-patologicznych, osoby z nowotworami, które miały korzystny profil ekspresji genu, miały bardzo niski poziom. Continue reading „Potencjalna walidacja 21-genowego testu ekspresji w raku piersi”