Rozrost tkanek

Dalsze badania z hodowlami tkanek wykazały, że nie istnieje żadna swoistość indywidualna w tym zjawisku. Znaczy to, że każda płodowa tkanka ma zdolność wzmagania wzrostu niezależnie od tego, czy działa ma tkankę dojrzałą tego samego gatunku zwierzęcia, czy nie. Nie tylko jednak wyciągi z tkanki płodowej posiadają tę właściwość. Posiadają ją również wyciągi z tkanek młodych oraz dojrzałych zwierząt. Istnieje więc pewne ciało, które pobudza rozrost komórek. Continue reading „Rozrost tkanek”

ZMNIEJSZONA ZAWARTOSC TLENU W POWIETRZU ODDECHOWYM

ZMNIEJSZONA ZAWARTOŚĆ TLENU W POWIETRZU ODDECHOWYM Zaburzenia w oddychaniu wskutek niedostatecznej zawartości tlenu w powietrzu oddechowym przejawiają się różnie w zależności od stopnia zmniejszenia się zawartości tlenu w powietrzu i od czasu przebywania ustroju w danym środowisku. Oddychanie zwykle staje się częste i powierzchowne, może jednak być wolne i pogłębione. Zmiana ruchów oddechowych jest związana z pobudzeniem ośrodka oddechowego. Pierwsze objawy zaburzeń oddychania powstają – jak to wykazał Missiuto już wtedy, kiedy zawartość tlenu w powietrzu oddechowym spadnie z 21 % do 15-13 %. Bardziej wyraźne zaburzenia powstają wtedy, gdy zawartość tlenu spada do 12-10 %. Continue reading „ZMNIEJSZONA ZAWARTOSC TLENU W POWIETRZU ODDECHOWYM”

Teoria Warburga

Jak wynika z tej teorii, utlenianie może się odbywać nawet w warunkach beztlenowych, a koniecznym warunkiem jego przebiegu jest obecność enzymu i związku, który chciwie łączy się z wodorem. Teoria Warburga twierdzi, że zasadniczą podstawą procesu utleniania jest aktywowanie tlenu. Tlen uczynnia oksydaza w postaci wyodrębnionego przez Warburga enzymu oddechowego. Mimo pozornych sprzeczności obie wspomniane teorie uzupełniają się i obecnie w schemacie utleniania tkankowego uwzględnia się obie teorie. W procesie, bowiem utleniania ważną rolę odgrywają wykryte przez Kejlina enzymy – cytochromy, które aktywują zarówno wodór, jak i tlen. Continue reading „Teoria Warburga”

Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 7

Łącznie 1219 uczestników (45,7% kobiet) przeszło randomizację (ryc. i tabela 1). Uczestnicy byli obserwowani przez 1563 osobolat (mediana, 1,1 roku, maksymalnie 3,7 roku). Spośród 1200 uczestników, u których obserwowano serokonwersję, 1072 (89,3%) ukończyło procedury wyjścia, a ostateczny wynik testu na HIV był dostępny dla 1070 (89,2%). Continue reading „Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 7”

Potencjalna walidacja 21-genowego testu ekspresji w raku piersi cd

Pacjenci z chorobą z nadekspresją HER2 zostali wykluczeni, ponieważ większość z nich ma wysokie ryzyko nawrotu 14 i dlatego, że tacy pacjenci korzystają z adiuwantowej terapii skierowanej przeciwko HER2 i chemioterapii.22 Protokół badania
Ta prospektywna próba kliniczna była sponsorowana przez National Cancer Institute (NCI), była koordynowana przez ECOG, a następnie ECOG-ACRIN Cancer Research Group i obejmowała inne uczestniczące grupy sponsorowane przez NCI. Pacjenci byli zobowiązani do udzielenia pisemnej świadomej zgody, w tym chęci przydzielenia leczenia lub losowego przydzielenia na podstawie wyników testu genetycznego wskazującego na ryzyko nawrotu.
Wszyscy pacjenci mieli wynik Oncotype DX Recurrence, 21-genową reakcję łańcuchową z reakcją polimerazy z odwrotną transkryptazą na RNA wyekstrahowanym z utrwalonej w formalinie tkanki parafinowej, przeprowadzonej w centralnym laboratorium (Genomic Health) .15 Nawrót wyniki wahają się od 0 do 100, przy czym wyższe wyniki wskazują na większe ryzyko nawrotu. Pacjenci z wynikiem 0 do 10 zostali przydzieleni do terapii hormonalnej sam, a ci z wynikiem 26 lub wyższym zostali przydzieleni do chemioterapii i terapii endokrynologicznej. Wcześniejsze badania wskazywały, że pacjenci z wynikiem poniżej 11 mają korzystne rokowanie z samą terapią endokrynologiczną15, a także, że pacjenci z wynikiem 26 do 30 lub wyższym uzyskali znacznie większe korzyści z chemioterapii adiuwantowej.16,17 Pacjenci z oceną Od 11 do 25 losowo przydzielono do chemioterapii plus leczenie hormonalne lub samą terapię endokrynną, ponieważ korzyści z chemioterapii były w tej grupie niepewne, ale ryzyko nawrotu było wystarczająco wysokie, aby zasugerować, że chemioterapia może być korzystna.
Aby zminimalizować potencjalny niedobór uczestników uczestniczących w naszym badaniu, zakresy rekurencyjno-score użyte w naszym badaniu różniły się od tych, które pierwotnie zdefiniowano jako niskie (.10 w naszym badaniu vs. <18 w pierwotnej definicji), pośrednie ( 11 do 25 vs. Continue reading „Potencjalna walidacja 21-genowego testu ekspresji w raku piersi cd”

Rozległa oporna na leki gruźlica

Mitnick i jego współpracownicy (wydanie 7 sierpnia) podnieśli świadomość w zakresie postępowania klinicznego i wyników gruźlicy o dużej oporności na leki w Peru. Chociaż współczynnik wyleczeń wynoszący 60% jest zachęcający, ostrzegamy przed uogólnianiem tych wyników do innych ustawień o dużym obciążeniu. Z 95 pacjentów z gruźlicą oporną na leki lekooporne (z których około 60% było ujemnych na ludzki wirus niedoboru odporności), których stwierdziliśmy w Kapsztadzie w RPA, w latach 2006-2008 tylko 10% przeszło konwersję kulturową pomimo intensywnej terapii stacjonarnej, w tym reżimy oparte na kapreomycynie. Ta różnica może wynikać z wyższego wskaźnika nadużywania alkoholu i narkotyków, palenia tytoniu i niedożywienia wśród naszych pacjentów, a także z różnic w zakresie szczepu wirulencji2 i odporności gospodarza (w tym podstawowych profili pomocniczych limfocytów T) .3 Kolejnym czynnikiem może być nasze minimalne wykorzystanie moksyfloksacyna (którą podawano 72% pacjentów w badaniu Mitnick i wsp., w porównaniu z 1% w naszej kohorcie). Kumulatywna wartość addytywna tego czynnika wymaga dalszej oceny i przydatne byłoby poznanie poziomu oporności krzyżowej między różnymi podklasami chinolonu w badaniu peruwiańskim. Continue reading „Rozległa oporna na leki gruźlica”

Pojawienie się dużej oporności na leki podczas leczenia wielolekoopornej gruźlicy

Zgłaszamy rozwój gruźlicy opornej na fluorochinolony i gruźlicy o dużej oporności na leki podczas leczenia drugiego rzutu w przypadku wielolekoopornej gruźlicy w Karakalpakstan w Uzbekistanie. Osiemdziesięciu siedmiu pacjentów było leczonych schematem zawierającym co najmniej pięć leków, na które uznano szczep podatny za podatny, zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia.1,2 Przeprowadziliśmy testy wrażliwości na leki i pobranie odcisków palców DNA na izolatach Mycobacterium tuberculosis zebrane w punkcie wyjściowym i podczas leczenia.
Ryc. 1. Ryc. Continue reading „Pojawienie się dużej oporności na leki podczas leczenia wielolekoopornej gruźlicy”

Lekcje sukcesu – ponowne rozważenie historii Medicare ad 7

Muszą wybrać, na które zasady nalegać, a następnie ich doradcy i Kongres mogą zarządzać tą specyfiką. Historia Medicare pokazuje Johnsonowi czas i znowu mówi Millsowi, że kongresman powinien napisać rachunek, o ile zawierał pewne kluczowe cechy. Johnson dopilnował również, aby Mills i inni sojusznicy Kongresu otrzymali powszechny aplauz. Johnson zrozumiał, że Kongres zredaguje wszystko, co administracja mu udzieli, że przywódcy kongresu będą musieli posiadać ustawodawstwo, żeby je przeforsować, i że historia uznałaby go za uchwalenie Medicare, nawet gdyby ktoś inny miał na imię. Dopiero teraz, 43 lata później, dowiadujemy się, że Johnson pomógł w stworzeniu wielkiego zamachu Millsa. Continue reading „Lekcje sukcesu – ponowne rozważenie historii Medicare ad 7”

Płać teraz, świadczenia mogą być kontynuowane – przypadek angiografii tomografii komputerowej serca cd

Bez tego dowodu, angiograficzny obraz serca serca o wysokiej rozdzielczości jest po prostu kolejnym ładnym obrazem. W rzeczywistości istnieją pewne dowody na to, że obrazowanie serca prowadzi do dodatkowych niepotrzebnych procedur, takich jak dodatkowe testy diagnostyczne, rewaskularyzacje lub biopsje do przypadkowych odkryć . Co gorsza, sprzęt angiograficzny CT serca bombarduje pacjentów promieniowaniem o wiele rzędów wielkości większym niż tradycyjne radiogramy – stwarzające ryzyko, którego nigdy dotąd nie badano dogłębnie. Brenner i Hall3 oszacowali, że 1,5 do 2,0% wszystkich przypadków raka w Stanach Zjednoczonych można przypisać promieniowaniu CT. Przeszkody we wdrażaniu podejścia opartego na dowodach obejmują naszą wiarę w technologię, błędne przekonanie, że testy mogą zapobiegać zawałowi serca, wpływ lobbingu na politykę CMS, system opłat za usługi, który często opłaca procedury bez wystarczającego nadzoru nad ich stosownością oraz brak konsensusu, że dowody świadczące o korzyściach płynących z techniki powinny stanowić warunek wstępny jej powszechnego stosowania. Continue reading „Płać teraz, świadczenia mogą być kontynuowane – przypadek angiografii tomografii komputerowej serca cd”