Martwica sucha (gangraena sicca)

Martwica sucha (gangraena sicca) Martwica może być sucha, jeżeli przeważa ścinanie się i twardnienie protoplazmy i jeżeli wytwory rozpadu będą wchłonięte do tkanki zdrowej lub jeżeli tkanka martwicza, znajdująca się na powierzchni, wysycha dodatkowo przez parowanie wody. Części powierzchowne, np. palce rąk i nóg staj ą się wtedy czarne. b. Martwica wilgotna (gangraena humida) Inną odmianą martwicy jest martwica wilgotna, gdzie występuje puszczenie się tkanki. Continue reading „Martwica sucha (gangraena sicca)”

Stan zapalny oplucnej

Stan zapalny opłucnej, zwłaszcza dłużej trwający, może doprowadzić do powstawania zrostów opłucnowych, co znacznie ogranicza ruchomość płuca, a tym samym zdolność jego do ruchów oddechowych przewietrzanie płuc zmniejsza się wówczas. Zrosty opłucnowe mogą powstawać nie tylko między listkami opłucnej, lecz również z osierdziem takie zrosty opłucnowo – osierdziowe mogą znacznie zakłócić czynność serca. Rozróżniamy kilka typów zrostów, a mianowicie powrózkowate, klepsydrowats, stożkowate i płaszczyznowe, w zależności od szerokości przyczepów i rozległości. Najmniej szkodliwe są zrosty powrózkowate, ponieważ często rozciągają się i wtedy nie przeszkadzają w czynności oddychania. Zrosty opłucnowe powstałe na tle gruźliczego zapalenia opłucnej często uniemożliwiają leczenie odmą. Continue reading „Stan zapalny oplucnej”

Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 11

Zarówno w badaniu Preexposure Prophylaxis Initiative (iPrEx), jak iw badaniu profilaktyki przedawkowania partnerów (Partnerzy PrEP) wykazano, że skuteczność profilaktyki przedawkowania zależy w dużej mierze od przylegania do leku, co oceniono na podstawie pomiaru stężeń leku w osoczu.4,11 Te wyniki są ważne rozważyć w świetle wyników próby prewencji profilaktyki HIV przed afrykańskimi kobietami (FEM-PrEP) oraz badania dopochwowo-ustnego w celu kontrolowania badania epidemiologicznego (VOICE; ClinicalTrials.gov number, NCT00705679), z których oba wiążą się z wysokim poziomem -płyty kobiet.7,8 Ostateczne analizy dotyczące badania VOICE są w toku, ale badacze FEM-PrEP zauważyli, że mniej niż 40% kobiet zakażonych HIV i kobiet niezakażonych HIV, które były testowane, miało wykrywalny poziom badanego leku w okolicy czas zakażenia wirusem HIV i doszedł do wniosku, że to słabe przywieranie prawdopodobnie przyczyniło się do niemożności zidentyfikowania skuteczności.17 W naszym badaniu ryzykowne zachowania seksualne nie wzrosły wśród uczestników otrzymujących badane leki; jednak przyjmowanie leków o znanej skuteczności może prowadzić do zwiększonego odhamowania seksualnego. Potrzebne są dodatkowe dane z badań otwartych i pilotażowych, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób przestrzeganie i akceptowanie leków i potencjalny wzrost ryzykownych zachowań seksualnych podczas przyjmowania leków zmienia skuteczność profilaktyki przedawkowania.
Nasze badanie ma kilka ograniczeń. Po pierwsze, wskaźniki ukończenia studiów były niższe niż przewidywano, ponieważ więcej uczestników niż się spodziewano wycofało z badania, głównie z powodu relokacji lub sprzecznych zobowiązań. Continue reading „Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 11”

Potencjalna walidacja 21-genowego testu ekspresji w raku piersi ad 7

Odkrycia te dostarczają dodatkowych dowodów potwierdzających eksperckie wytyczne praktyki klinicznej, które zalecają stosowanie tego testu u pacjentów z dodatnim względem hormonów receptorem ujemnym w obrębie węzłów chłonnych, nieinwazyjnym rakiem piersi.21,24 Chociaż to badanie jednoznacznie identyfikuje pacjentów, którzy nie korzystają z chemioterapii adiuwantowej, tylko 16% zakwalifikowanych pacjentów miało wynik nawrotu 10 lub mniej. Około 67% pacjentów biorących udział w badaniu miało ocenę średnią w przedziale od 11 do 25 i zostali oni losowo przydzieleni do chemioterapii plus terapia endokrynologiczna lub sama terapia endokrynologiczna. Wymagana jest dalsza obserwacja w celu określenia wpływu chemioterapii na tę większą grupę pacjentów. Późny nawrót, który występuje po 5 latach, odpowiada za około połowę wszystkich odległych nawrotów u pacjentów z dodatnim receptorem estrogenowym, bez receptora HER2. 22 Istnieje kilka prognostycznych testów ekspresji genów w raku piersi, 26 z nich jest bardziej dokładnie rokują późne nawroty niż inne.27,28 Jednak 21-genowy test przewiduje korzyść z chemioterapii adiuwantowej, 16,17 i chemioterapia zapobiega głównie wczesnym nawrotom w ciągu 5 lat po diagnozie.8 Dlatego, chociaż więcej nawrotów jest oczekiwanych z dłuższym – nie jest jasne, czy takim nawrotom zapobiegałby wczesne podanie chemioterapii adjuwantowej. Rozszerzona uzupełniająca terapia endokrynologiczna powyżej 5 lat jest skuteczna w zapobieganiu późnemu nawrotowi i może być rozważana, gdy klinicysta leczący i pacjent dostrzegają korzystny stosunek korzyści do ryzyka29 .30
Rozkład wyników powtórzeń zaobserwowany w tym prospektywnym badaniu różni się od rozkładu, który początkowo przewidywano na podstawie obserwacji w poprzednim prospektywnym badaniu retrospektywnym, które obejmowało 27% pacjentów z wynikiem 0 do 10, 43% z wynik od 11 do 25, a 30% z wynikiem 26 lub wyższym.14,16 To odkrycie może być spowodowane przez klinicystów wybierających pacjentów do tego badania, u których występowała terapeutyczna równowaga w odniesieniu do korzyści z chemioterapii, co znajduje odzwierciedlenie w dużych badaniach. odsetek pacjentów z guzami o wielkości od 1,1 do 2,0 cm w największym wymiarze lub z guzami o średnim stopniu histologicznym. Continue reading „Potencjalna walidacja 21-genowego testu ekspresji w raku piersi ad 7”

Mononitrate izosorbidu w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową ad 6

Podczas wszystkich schematów leczenia skojarzonego (30 mg do 120 mg) pacjenci byli mniej aktywni (-439 jednostek przyspieszeniomierza na dzień, 95% CI, -792 do -86; P = 0,02) podczas przyjmowania monoazotanu izosorbidu w porównaniu z placebo (Tabela 2 i Rysunek 1C). W porównaniu do wartości wyjściowej średnie dzienne jednostki przyspieszenia spadły wraz ze wzrostem dawek monoazotanu izosorbidu, ale nie placebo (ryc. 2). W przypadku pierwotnego punktu końcowego nie stwierdzono istotnych interakcji pomiędzy efektem leczenia a wyjściową charakterystyką (ryc. 3). Inne wtórne punkty końcowe
W porównaniu z placebo, nie zaobserwowano znaczącego wpływu monoazotanu izosorbidu na 6-minutowy dystans marszu lub wynik duszności po Borg po depresji, wynik ogólny w Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, całkowity wynik w kwestionariuszu Minnesota Living with Heart Failure lub poziom NT-proBNP (Tabela 2). Chociaż różnice w traktowaniu nie były znaczące, kierunek liczbowego wpływu na wyniki jakości życia i poziomy NT-proBNP były niekorzystne dla mononitanu izosorbidu. Continue reading „Mononitrate izosorbidu w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową ad 6”

Redukcja późnej śmiertelności wśród 5-letnich chorych na raka u dzieci ad 7

Należy również zauważyć, że w przypadku niektórych nowotworów, głównie nerwiaka niedojrzałego, nastąpił wzrost śmiertelności w późnym okresie ostatnich dziesięcioleci, przypuszczalnie przypisywany zwiększonej intensywności leczenia, która spowodowała poprawę 5-letniego przeżycia, ale zwiększone ryzyko późnych skutków i opóźnienia nawrót lub progresja pierwotnego raka. Ogólny spadek śmiertelności z wszystkich przyczyn można przypisać przede wszystkim zmniejszeniu częstości zgonów z powodu nawrotu lub progresji pierwotnych nowotworów złośliwych, co jest zgodne z wynikami wcześniejszych badań, 12,25 i sugeruje, że 5-letnie osoby, które przetrwały więcej ostatnie epoki mają bardziej trwałe remisje lub bardziej korzystną odpowiedź na leczenie w przypadku nawrotu lub nawrotu pierwotnych nowotworów. Łączna poprawa leczenia pierwotnych nowotworów i zmniejszenie śmiertelności związanej ze zdrowiem doprowadziły do względnego zmniejszenia o prawie 50% śmiertelności z późnej przyczyny wśród osób, które przeżyły raka wieku dziecięcego (z 10,7% po 15 latach od rozpoznania u osób, które przeżyły od 1970 r. do 5,8% wśród osób, które przeżyły w latach 90.).
Nasze wcześniejsze badanie danych z rejestru sugerowało, że osoby, które przeżyły w ostatnich epokach, mogą mieć mniejsze ryzyko zgonu z powodu późnych skutków terapii przeciwnowotworowej niż osoby, które przeżyły we wcześniejszych epokach. [24] Duży rozmiar kohorty CCSS i jej szczegółowe dane dotyczące leczenia dostarczyły przekonujących dowodów zmniejszenie częstości zgonów z powodu kolejnych nowotworów, przyczyn sercowych i płuc w ciągu trzech dekad. Jednak każda ocena naszych obecnych ustaleń musi uwzględniać kilka ograniczeń naszego badania. Continue reading „Redukcja późnej śmiertelności wśród 5-letnich chorych na raka u dzieci ad 7”

Redukcja późnej śmiertelności wśród 5-letnich chorych na raka u dzieci czesc 4

Ci pacjenci dostarczyli łącznie 70 806 osobo-lat obserwacji. Spośród osób, które przeżyły, 30% było w wieku od 30 do 39 lat, a 15% było w wieku powyżej 40 lat w ostatniej obserwacji (mediana wieku, 28,5 lat, zakres od 5,5 do 58,5). Ogółem 57% pacjentów otrzymało radioterapię, w tym 77% osób, które przeżyły w latach 70-tych, w porównaniu do 41% w latach 90-tych. Natomiast więcej osób, które przeżyły, otrzymywało chemioterapię (w tym antracykliny i środki alkilujące) w latach 90-tych niż w latach 70-tych, ale średnia skumulowana dawka chemioterapeutyków była niższa (tabela S2 i ryc. S1 i S2 w dodatkowym dodatku). Stawki śmierci
Rysunek 1. Rycina 1. Continue reading „Redukcja późnej śmiertelności wśród 5-letnich chorych na raka u dzieci czesc 4”

Redukcja późnej śmiertelności wśród 5-letnich chorych na raka u dzieci ad

Jednak wraz ze wzrostem przeżywalności w ciągu 5 lat okazało się, że osoby, które przeżyły raka wieku dziecięcego, były narażone na zwiększone ryzyko wystąpienia ciężkich i zagrażających życiu późnych skutków6-8 oraz nadmiernej śmiertelności (tj. Zgonu .5 lat po diagnoza) .9-16 Poprzednie wyniki badania Survivor Act (CCSS) z dzieciństwa wykazały, że 30 lat po rozpoznaniu raka u dzieci zmarło 18% 5-letnich osób, które przeżyły chorobę. W ostatnich dziesięcioleciach stratyfikacja ryzyka terapii w coraz większym stopniu kierowała projektami schematów leczenia większości nowotworów u dzieci. Niedawna ekspansja kohorty CCSS, która obejmuje obecnie osoby, które przeżyły raka, u których zdiagnozowano raka od 1970 r. Do 1999 r., Stanowi doskonałą okazję do oceny zmian w czasie w terapii oraz wpływu tych zmian na ogólną i specyficzną dla przyczyn śmiertelność.
Metody
Populacja
CCSS jest wieloinstytucjonalnym, retrospektywnym, kohortowym badaniem szpitalnym, z podłużną obserwacją osób, które przeżyły raka dziecięcy, który został zdiagnozowany i leczony w 31 instytucjach w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie (https://ccss.stjude.org ). 34 033 kwalifikujących się pacjentów w naszym badaniu obejmowało osoby, które otrzymały diagnozę raka przed ukończeniem 21 lat, z początkowym leczeniem przeprowadzonym między stycznia 1970 a 31 grudnia 1999 r. Continue reading „Redukcja późnej śmiertelności wśród 5-letnich chorych na raka u dzieci ad”

Lekcje sukcesu – ponowne rozważenie historii Medicare ad 7

Muszą wybrać, na które zasady nalegać, a następnie ich doradcy i Kongres mogą zarządzać tą specyfiką. Historia Medicare pokazuje Johnsonowi czas i znowu mówi Millsowi, że kongresman powinien napisać rachunek, o ile zawierał pewne kluczowe cechy. Johnson dopilnował również, aby Mills i inni sojusznicy Kongresu otrzymali powszechny aplauz. Johnson zrozumiał, że Kongres zredaguje wszystko, co administracja mu udzieli, że przywódcy kongresu będą musieli posiadać ustawodawstwo, żeby je przeforsować, i że historia uznałaby go za uchwalenie Medicare, nawet gdyby ktoś inny miał na imię. Dopiero teraz, 43 lata później, dowiadujemy się, że Johnson pomógł w stworzeniu wielkiego zamachu Millsa. Continue reading „Lekcje sukcesu – ponowne rozważenie historii Medicare ad 7”

Lekcje sukcesu – ponowne rozważenie historii Medicare cd

W ciągu kilku tygodni po zabójstwie Kennedy ego nowy prezydent zaczął zalecać Millsa prywatnymi kolacjami w Białym Domu i powtarzającymi się telefonami. Jego przesłanie było jasne: Medicare był najważniejszym programem w programie Millsa. Johnson dałby mu szeroką swobodę w kształtowaniu szczegółów, a on upewnił się, że Mills ma kredyt za przekazanie go. Ale kongresman musiał przenieść przepisy. W odpowiedzi, notatki White House pokazują, że już w styczniu 1964 roku, na 14 miesięcy przed bombą, Mills wpadł na pomysł rozszerzenia oferty Medicare administracji poza osoby starsze, obejmując także biednych Amerykanów. Continue reading „Lekcje sukcesu – ponowne rozważenie historii Medicare cd”