Cisnienie krwi tetnicze

Jeżeli psu wprowadzić do opłucnej trudno wchłaniający się płyn i zapisywać metodą krwawą ciśnienie tętnicze i żylne, to stwierdzimy, że ciśnienie żylne podnosi się długotrwale. Ciśnienie krwi tętnicze również podnosi się- wskutek podrażnienia ośrodka oddechowego, lecz później opada z powodu osłabienia czynności serca wskutek niedostatecznego dopływu krwi do niego. W takim uciśniętym płucu z powodu zapadnięcia się naczyń płucnych powstają duże opory i dlatego przepływ krwi z prawej komory do lewej przez krążenie małe jest utrudniony. Powoduje to zastój krwi w prawej komorze serca i w żyłach, co sprzyja podniesieniu się ciśnienia żylnego, a w wyniku po dłuższym trwaniu prowadzi do przerostu i rozszerzenia się komory prawej. Jednostronne zwiększenie się ciśnienia w jamie opłucnej powoduje przesunięcie się serca na stronę przeciwną, co również utrudnia dopływ krwi żylnej do serca. Continue reading „Cisnienie krwi tetnicze”

ODMA PIERSIOWA

ODMA PIERSIOWA Prócz zmian zapalnych opłucnej zarówno suchych, jak i wysiękowych, wywołujących zaburzenia oddychania, istnieją jeszcze inne chorobowe stany opłucnej, a mianowicie takie, w których do jamy opłucnowej dostaje się powietrze i powstaje tzw. odma pneumothorax. Powietrze może przedostać się do jamy opłucnowej z zewnątrz po zranieniach klatki piersiowej lub zniszczeniu jej odcinków przez nowotwór lub ropień. Powietrze z płuca może przedostać się w przypadkach jam gruźliczych, ropni płuc zgorzeli tkanki płucnej, po przebiciu ropniaka z opłucnej do płuca, czyli wtedy, kiedy powstaje komunikacja między opłucną a drogami oddechowymi po uszkodzeniu opłucnej pokrywającej płuco. Niekiedy, bardzo zresztą rzadko, powietrze może się przedostać do opłucnej po pęknięciu zdrowego płuca wskutek nadmiernego wysiłku fizycznego lub gwałtownego kaszlu. Continue reading „ODMA PIERSIOWA”

Zapalenie wysiekowe oplucnej

Zapalenie wysiękowe opłucnej z gromadzeniem się płynu zarówno surowiczego, jak i ropnego w opłucnej utrudnia rozszerzanie się płuc podczas wdechu, gdyż ulega ono mniejszemu lub większemu uciśnięciu, w zależności od ilości płynu wysiękowego. Zmniejszenie się powierzchni oddechowej płuc jest proporcjonalne do ilości płynu znajdującego się w opłucnej. Powoduje to kompensacyjne zwiększenie się ruchów oddechowych przy uruchomieniu pomocniczych mięśni oddechowych, których praca znacznie się wtedy wzmaga prowadząc do ogólnego zmęczenia. Ciśnienie ujemne w opłucnej mimo obecności płynu utrzymuje się, lecz już na liczbach bliskich zera, czyli nie tak niskich jak w stanach prawidłowych. Powoduje to utrudnienie wdechu. Continue reading „Zapalenie wysiekowe oplucnej”

Stan zapalny oplucnej

Stan zapalny opłucnej, zwłaszcza dłużej trwający, może doprowadzić do powstawania zrostów opłucnowych, co znacznie ogranicza ruchomość płuca, a tym samym zdolność jego do ruchów oddechowych przewietrzanie płuc zmniejsza się wówczas. Zrosty opłucnowe mogą powstawać nie tylko między listkami opłucnej, lecz również z osierdziem takie zrosty opłucnowo – osierdziowe mogą znacznie zakłócić czynność serca. Rozróżniamy kilka typów zrostów, a mianowicie powrózkowate, klepsydrowats, stożkowate i płaszczyznowe, w zależności od szerokości przyczepów i rozległości. Najmniej szkodliwe są zrosty powrózkowate, ponieważ często rozciągają się i wtedy nie przeszkadzają w czynności oddychania. Zrosty opłucnowe powstałe na tle gruźliczego zapalenia opłucnej często uniemożliwiają leczenie odmą. Continue reading „Stan zapalny oplucnej”

Dusznosc pochodzenia oddechowego

Duszność pochodzenia oddechowego, jako pierwotną, to jest związaną ze schorzeniem narządu oddechowego widzimy w ostrym zapaleniu drobnych oskrzeli w przewlekłym ich nieżycie śluzowym lub suchym, w dychawicy oskrzelowej, ostrym zwężeniu lub zatkaniu oskrzeli, zwłaszcza włóknikiem. Prócz tego duszność pochodzenia oddechowego, jako sprawę pierwotną, widzimy w rozległym zapaleniu płuc, w zawale płuc, ich obrzęku, – marskości płuc, zgorzeli i nowotworach płuc, w niedodmie z powodu odmy, w ropniaku opłucnej przebitym do płuca i w zapaleniu opłucnej przebiegającym ze znacznymi bólami. Duszność oddechowa wtórna jest związana z chorobami narządów znajdujących się w bliskości dróg oddechowych lub płuc, a naj częstszą jej przyczyną jest ucisk zmniejszający światło dróg oddechowych lub powierzchnię oddechową płuc. Należą tu takie sprawy jak wole zamostkowe struma retrosternale, nowotwory tarczycy lub grasicy, guzy śródpiersia, wysiękowe zapalenie osierdzia, duże tętniaki tętnicy głównej, puchlina brzuszna, nadmierne otłuszczenie, inne sprawy brzuszne powodujące nadmiernie wysokie ustawienie przepony. Prócz tego duszność występuje wskutek upośledzenia ruchów klatki piersiowej w schorzeniach jej kości, mięśni lub nerwów. Continue reading „Dusznosc pochodzenia oddechowego”

CT z niskim dawkowaniem do oceny podejrzanego zapalenia wyrostka robaczkowego AD 3

Ogólnie rzecz biorąc, ultrasonografia zamiast CT była zalecana dla pacjentów szczupłych (tych z indeksem masy ciała [waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach] poniżej 18,5), chociaż ta cecha nie stanowiła kryterium absolutnego do wykluczenia. Pacjenci, którzy wyrazili świadomą zgodę na leczenie, zostali losowo przydzieleni do badania tomografii komputerowej brzucha w niskiej lub standardowej dawce w stosunku 1: 1. Chociaż dostawcy opieki zdawali sobie sprawę z przydziału grupowego ze względu na oczywiste różnice w fakturze obrazów CT, ani pacjenci, ani oceniający wyniku nie byli świadomi tych zadań.
Protokół CT
Dożylne obrazy o wzmocnionym kontraście uzyskano za pomocą skanerów CT z 16, 64 lub 256 rzędami detektorów. Continue reading „CT z niskim dawkowaniem do oceny podejrzanego zapalenia wyrostka robaczkowego AD 3”

Potencjalna walidacja 21-genowego testu ekspresji w raku piersi ad 6

Oceny Kaplana-Meiera dla każdego badanego punktu końcowego pokazano na rysunku 1. W tej kohorcie wskaźnik inwazyjnego przeżycia wolnego od choroby po 5 latach wyniósł 93,8% (95% CI, 92,4 do 94,9). Szybkość nawrotu raka piersi w odległym miejscu w wieku 5 lat wynosiła 99,3% (95% CI, od 98,7 do 99,6), stopa swobody od nawrotu po 5 latach wynosiła 98,7% (95% CI, 97,9 do 99,2) , a wskaźnik przeżycia całkowitego po 5 latach wyniósł 98,0% (95% CI, 97,1 do 98,6).
Analiza wieloczynnikowa i wpływ guza na stopień i wiek pacjenta
Tabela 2. Tabela 2. Analiza wieloczynnikowa Tabela 3. Tabela 3. Continue reading „Potencjalna walidacja 21-genowego testu ekspresji w raku piersi ad 6”

Mononitrate izosorbidu w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową czesc 4

Pod koniec badania pacjenci wypełniali ankietę wskazującą, w którym okresie czuli się lepiej (pierwszy okres, drugi okres lub brak preferencji). Analiza statystyczna
Ponieważ żadne wcześniejsze badania niewydolności serca nie wykorzystały głównej miary wyniku, którą wykorzystaliśmy w naszym badaniu, oparliśmy nasze obliczenia mocy na poprzednich danych dla drugorzędowych punktów końcowych w badaniach niewydolności serca. W projekcie krzyżowym oszacowaliśmy, że zapis 94 pacjentów będzie miał moc 80% do wykrycia minimalnej klinicznie znaczącej różnicy 5 punktów w podsumowaniu klinicznym Kwestionariusza kardiomiopatii Kansas City i że zapis 60 pacjentów zapewni moc ponad 90% do wykrycia minimalnej klinicznie znaczącej różnicy wynoszącej 43 mw 6-minutowej odległości spaceru13. Szacunki uzyskane na podstawie danych dotyczących odtwarzalności za pomocą innego przyspieszeniomierza u 49 starszych, siedzących ochotników wskazały, że podanie 100 pacjentów zapewni moc 90% do wykrycia względnego efektu leczenia wynoszącego w przybliżeniu 2,5% początkowego pomiaru. 13,20 Docelowa liczba wynosiła około 100 pacjentów.
W przypadku wszystkich końcowych punktów podziału, analizę przeprowadzono na podstawie zamiaru leczenia i zastosowano liniowy model mieszany z terminami o ustalonym efekcie dla sekwencji, okresu badania i leczenia.21 Uwzględniono pojęcie efektu losowego. skorelowane pomiary dla każdego pacjenta.22 Dla pierwotnego punktu końcowego analizy wrażliwości obejmowały model mieszany ze 100 wielokrotnymi imputacjami dla brakujących danych i analizę, która wykorzystywała sparowany test t w krzyżowej strukturze projektu (warunki traktowania i efektu okresu) w pacjenci z danymi dla dwóch okresów badania. Continue reading „Mononitrate izosorbidu w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową czesc 4”

Redukcja późnej śmiertelności wśród 5-letnich chorych na raka u dzieci ad 6

Wpływ ery leczenia na względny wskaźnik zgonu z przyczyn związanych ze zdrowiem został osłabiony w modelach skorygowanych o leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej (nieskorygowany wskaźnik względny, 0,88, skorygowany wskaźnik względny, 1,02) i guz Wilmsa (wskaźnik względny, 0,68 i 0,80), ale nie w modelach skorygowanych o leczenie chłoniaka Hodgkina (względna stopa, 0,79 w obu modelach) i gwiaździak (względna stopa, odpowiednio 0,81 i 0,82). Dyskusja
Podejście do leczenia nowotworów u dzieci rozwinęło się w ciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, a celem ogólnym było osiągnięcie coraz częstszych wyleczeń, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ryzyka krótkotrwałych i długotrwałych efektów toksycznych.4,5 W tym badaniu potwierdziliśmy wcześniej opublikowane dane pokazujące, że pacjenci leczeni w latach 90. mieli znacznie niższy wskaźnik zgonu z powodu nawrotu lub progresji pierwotnego raka niż pacjenci, którzy byli leczeni w poprzednich dziesięcioleciach.10, 24-26 Teraz udokumentujemy również obniżoną liczbę zgonów z późne skutki związane z leczeniem, takie jak późniejsze nowotwory i stany sercowo-płucne. Ponadto, wyniki uzyskane z kohorty CCSS dostarczają dowodów, że strategia zmniejszania ekspozycji na leczenie w celu zmniejszenia częstości późnych skutków przekłada się na znaczące zmniejszenie obserwowanej późnej śmiertelności i wydłużenie okresu życia dzieci i młodzieży. nastolatków, którzy z powodzeniem leczą się z powodu raka.
Uznanie ryzyka długotrwałych negatywnych konsekwencji terapii 6-8 spowodowało zaprojektowanie i przetestowanie nowszych schematów leczenia w celu zmniejszenia możliwości wystąpienia późnych skutków. Osiągnięto to na ogół dzięki zmniejszeniu ekspozycji terapeutycznych u pacjentów, u których stwierdzono niskie ryzyko nawrotu pierwotnego raka, jednocześnie zapewniając terapię, która utrzymywałaby lub poprawiała długoterminowe przeżycie bez choroby.14,27-35 Dostępność danych dotyczących ekspozycji na leczenie w kohorcie CCSS, w tym skumulowanych dawek większości schematów chemioterapeutycznych i dozymetrii dozymetrycznej radioterapii, stanowiło doskonałą okazję do oceny, czy zmniejszenie ryzyka obserwowane w późniejszym okresie leczenia było bezpośrednio związane ze zmniejszeniem ekspozycja terapeutyczna. Continue reading „Redukcja późnej śmiertelności wśród 5-letnich chorych na raka u dzieci ad 6”

Mutacje w TUBB8 i Meiotic Aresztowanie ludzkiego Oocyte ad 6

Wnioskujemy, że ekspresja in vivo zmutowanego TUBB8 powoduje rozerwanie struktury mikrotubuli, z poziomem zakłócenia zależnego od mutacji, i że zakłócenie jest silnie uzależnione od kontekstu izotypu .-tubuliny. Aby ocenić zdolność mutacji TUBB8 do zakłócania dynamiki mikrotubul, zbadaliśmy konsekwencje osadzenia ich w TUB2 w Saccharomyces cerevisiae (ryc. S9 w Dodatku Uzupełniającym). Otrzymaliśmy szczepy diploidalnych drożdży niosących każdą mutację w stanie heterozygotycznym, z wyjątkiem S176L. Stwierdziliśmy, że podobnie jak zarodniki drożdży niosących mutację D417N, 26 szczepów niosących mutację V229A lub mutację R262Q nie było żywych, obserwacja zgodna z zasadniczym zaburzeniem funkcji mikrotubuli (ryc. S10 w dodatkowym dodatku) . Haploidalne zarodniki niosące R2K, M300I i M363T były żywe, ale z różnym stopniem upośledzenia wzrostu. Continue reading „Mutacje w TUBB8 i Meiotic Aresztowanie ludzkiego Oocyte ad 6”