Wplyw zmian wstecznych na ustrój

Wpływ zmian wstecznych na ustrój Omówione zmiany wsteczne w komórkach i w istocie międzykomórkowej wywołują chorobę tylko wtedy, gdy rozgrywają się na dużych odcinkach i w ważnych narządach ustroju. Małe zmiany mogą być niedostrzegalne, gdyż nie daj ą podstaw do złej czynności narządu. Ustrój oddziaływa bowiem na zmiany w komórkach przystosowaniem i wyrównaniem tak dalece, że niekiedy narząd. nawet o dużych zmianach w komórkach może spełniać swoją czynność na poziomie prawie fizjologicznym. Dochodzi jeszcze do tego regulacja przemian fizyko-chemicznych przez układ nerwowy wegetatywny i hormonalny. Continue reading „Wplyw zmian wstecznych na ustrój”

Cisnienie krwi tetnicze

Jeżeli psu wprowadzić do opłucnej trudno wchłaniający się płyn i zapisywać metodą krwawą ciśnienie tętnicze i żylne, to stwierdzimy, że ciśnienie żylne podnosi się długotrwale. Ciśnienie krwi tętnicze również podnosi się- wskutek podrażnienia ośrodka oddechowego, lecz później opada z powodu osłabienia czynności serca wskutek niedostatecznego dopływu krwi do niego. W takim uciśniętym płucu z powodu zapadnięcia się naczyń płucnych powstają duże opory i dlatego przepływ krwi z prawej komory do lewej przez krążenie małe jest utrudniony. Powoduje to zastój krwi w prawej komorze serca i w żyłach, co sprzyja podniesieniu się ciśnienia żylnego, a w wyniku po dłuższym trwaniu prowadzi do przerostu i rozszerzenia się komory prawej. Jednostronne zwiększenie się ciśnienia w jamie opłucnej powoduje przesunięcie się serca na stronę przeciwną, co również utrudnia dopływ krwi żylnej do serca. Continue reading „Cisnienie krwi tetnicze”

ZWIEKSZONA ZA WARTOSC DWUTLENKU WEGLA W POWIETRZU ODDECHOWYM

ZWIĘKSZONA ZA WARTOŚĆ DWUTLENKU WĘGLA W POWIETRZU ODDECHOWYM Zwiększenie się zawartości dwutlenku węgla w powietrzu oddechowym wywołuje wzmożenie się ruchów oddechowych i większe przewietrzenie płuc, co jest wyrazem, podrażnienia ośrodka oddechowego. Dwutlenek węgla pobudza ośrodek oddechowy przez zwiększenie w nim stężenia jonów wodorowych. Dwutlenek węgla pobudza ośrodek oddechowy nie tylko przez bezpośredni na niego wpływ, lecz również drogą odruchu przez podrażnienie chemoreceptorów zatoki szyjnej i łuku tętnicy głównej. Pierwsze objawy duszności występują już wtedy, kiedy zawartość dwutlenku węgla. W powietrzu oddechowym podniesie się do 7 %. Continue reading „ZWIEKSZONA ZA WARTOSC DWUTLENKU WEGLA W POWIETRZU ODDECHOWYM”

Niedotlennosc tkanek przewlekla

Niedotlenność tkanek przewlekła występuje u ludzi przebywających długotrwale na wielkich wysokościach oraz u tych, którzy ulegają stałemu zatruwaniu się jadami działającymi na komórki. Niedotlenność tę cechują objawy zmęczenia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Osłabienie procesów utleniających w tkankach prowadzi do niezupełnego spalania kwaśnych wytworów przemiany materii i powstaje wtedy kwasica niegazowa. Może ona być wyrównana przez wzmożenie oddychania płucnego i uruchomienie zasobów zasad, co utrzymuje pH krwi w granicach prawidłowych. Pogłębienie się zaburzeń oddychania tkankowego nie pozwala już na wyrównanie kwasicy pH krwi przesuwa się wtedy w stronę kwaśną i dochodzi do ciężkiego zatrucia ustroju i jego śmierci. Continue reading „Niedotlennosc tkanek przewlekla”

Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 7

Łącznie 1219 uczestników (45,7% kobiet) przeszło randomizację (ryc. i tabela 1). Uczestnicy byli obserwowani przez 1563 osobolat (mediana, 1,1 roku, maksymalnie 3,7 roku). Spośród 1200 uczestników, u których obserwowano serokonwersję, 1072 (89,3%) ukończyło procedury wyjścia, a ostateczny wynik testu na HIV był dostępny dla 1070 (89,2%). Continue reading „Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 7”

Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 3

Odwrotne ważenie prawdopodobieństwa, które było oparte na skali skłonności, było następnie wykorzystywane jako podstawowe narzędzie do dostosowania różnic między dwiema grupami terapeutycznymi.5 To podejście, które zostało wdrożone w celu stworzenia równowagi, obejmowało ważenie każdego pacjenta, który poddał się CABG odwrotnością prawdopodobieństwo, że zostanie on wybrany do CABG i waga każdego pacjenta, który przeszedł PCI odwrotnie niż prawdopodobieństwo, że zostanie on wybrany do PCI. Zweryfikowaliśmy wydajność modelu skłonności, porównując rozkład zmiennych współzmiennych i oceny skłonności między grupami terapeutycznymi zarówno przed jak i po odwrotnym obciążeniu prawdopodobieństwa.6 Analiza statystyczna
Statystyki podsumowujące są przedstawione jako wartości procentowe w przypadku zmiennych jakościowych i jako średnie z odchyleniami standardowymi w przypadku zmiennych ciągłych. Wyjściową charakterystykę pacjentów porównano między grupami leczonymi za pomocą testu chi-kwadrat Pearsona dla zmiennych jakościowych i testu sumy rang Wilcoxona dla zmiennych ciągłych.
Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmiertelność z dowolnej przyczyny, która została zidentyfikowana na podstawie informacji w bazie danych CMS. Continue reading „Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 3”

CT z niskim dawkowaniem do oceny podejrzanego zapalenia wyrostka robaczkowego

Tomografia komputerowa (CT) stała się dominującym testem do diagnozowania ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u dorosłych. U dzieci i młodzieży narażenie na promieniowanie CT jest szczególnie niepokojące. Oceniliśmy odsetek negatywnej (niepotrzebnej) wyrostka robaczkowego po doustnym TK o niskiej dawce w porównaniu z dawką standardową u młodych osób dorosłych z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego. Metody
W tej jednoinstancyjnej, jednootwartej próbie bezinwazyjności losowo przydzielono 891 pacjentów z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego do CT małej dawki (444 pacjentów) lub standardowej dawki CT (447 pacjentów). Continue reading „CT z niskim dawkowaniem do oceny podejrzanego zapalenia wyrostka robaczkowego”

Redukcja późnej śmiertelności wśród 5-letnich chorych na raka u dzieci

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano raka u dzieci w latach 70. i 80., 18% osób, które przeżyły 5 lat, zmarło w ciągu kolejnych 25 lat. W ostatnich dziesięcioleciach leczenie raka zostało zmodyfikowane w celu zmniejszenia zagrażających życiu późnych skutków. Metody
Oceniliśmy późną śmiertelność wśród 34 033 pacjentów w kohorcie z przeszczepionym rakiem z dzieciństwa, którzy przeżyli co najmniej 5 lat po chorobie wieku dziecięcego (tj. Raka zdiagnozowanego przed 21 rokiem życia), dla którego leczenie rozpoczęto w latach 1970-1999. Mediana okres obserwacji wynosił 21 lat (zakres od 5 do 38). Oceniliśmy czynniki demograficzne i chorobowe, które były związane ze śmiercią z przyczyn związanych ze zdrowiem (tj. Continue reading „Redukcja późnej śmiertelności wśród 5-letnich chorych na raka u dzieci”

The Insanity Offense: Jak Ameryka nie traktuje poważnie chorych psychicznie zagraża swoim obywatelom

Prawie przez tydzień nie ma osoby, która jest rzekomo chorująca psychicznie, popełniając jakiś akt przemocy – i zawsze jest objęta przez media. Jaka jest przyczyna epidemii. E. Fuller Torrey, niestrudzony adwokat do odpowiedniego leczenia osób ciężko chorych psychicznie, diagnozuje problem i proponuje rozwiązanie w tej książce. Koncentruje się na przemocy, która jest popełniana przez poważnie chorych psychicznie i, w mniejszym stopniu, na wiktymizację ciężko chorych psychicznie. Continue reading „The Insanity Offense: Jak Ameryka nie traktuje poważnie chorych psychicznie zagraża swoim obywatelom”

Płać teraz, świadczenia mogą być kontynuowane – przypadek angiografii tomografii komputerowej serca cd

Bez tego dowodu, angiograficzny obraz serca serca o wysokiej rozdzielczości jest po prostu kolejnym ładnym obrazem. W rzeczywistości istnieją pewne dowody na to, że obrazowanie serca prowadzi do dodatkowych niepotrzebnych procedur, takich jak dodatkowe testy diagnostyczne, rewaskularyzacje lub biopsje do przypadkowych odkryć . Co gorsza, sprzęt angiograficzny CT serca bombarduje pacjentów promieniowaniem o wiele rzędów wielkości większym niż tradycyjne radiogramy – stwarzające ryzyko, którego nigdy dotąd nie badano dogłębnie. Brenner i Hall3 oszacowali, że 1,5 do 2,0% wszystkich przypadków raka w Stanach Zjednoczonych można przypisać promieniowaniu CT. Przeszkody we wdrażaniu podejścia opartego na dowodach obejmują naszą wiarę w technologię, błędne przekonanie, że testy mogą zapobiegać zawałowi serca, wpływ lobbingu na politykę CMS, system opłat za usługi, który często opłaca procedury bez wystarczającego nadzoru nad ich stosownością oraz brak konsensusu, że dowody świadczące o korzyściach płynących z techniki powinny stanowić warunek wstępny jej powszechnego stosowania. Continue reading „Płać teraz, świadczenia mogą być kontynuowane – przypadek angiografii tomografii komputerowej serca cd”