Wplyw zmian wstecznych na ustrój

Wpływ zmian wstecznych na ustrój Omówione zmiany wsteczne w komórkach i w istocie międzykomórkowej wywołują chorobę tylko wtedy, gdy rozgrywają się na dużych odcinkach i w ważnych narządach ustroju. Małe zmiany mogą być niedostrzegalne, gdyż nie daj ą podstaw do złej czynności narządu. Ustrój oddziaływa bowiem na zmiany w komórkach przystosowaniem i wyrównaniem tak dalece, że niekiedy narząd. nawet o dużych zmianach w komórkach może spełniać swoją czynność na poziomie prawie fizjologicznym. Dochodzi jeszcze do tego regulacja przemian fizyko-chemicznych przez układ nerwowy wegetatywny i hormonalny. Continue reading „Wplyw zmian wstecznych na ustrój”

Cisnienie krwi tetnicze

Jeżeli psu wprowadzić do opłucnej trudno wchłaniający się płyn i zapisywać metodą krwawą ciśnienie tętnicze i żylne, to stwierdzimy, że ciśnienie żylne podnosi się długotrwale. Ciśnienie krwi tętnicze również podnosi się- wskutek podrażnienia ośrodka oddechowego, lecz później opada z powodu osłabienia czynności serca wskutek niedostatecznego dopływu krwi do niego. W takim uciśniętym płucu z powodu zapadnięcia się naczyń płucnych powstają duże opory i dlatego przepływ krwi z prawej komory do lewej przez krążenie małe jest utrudniony. Powoduje to zastój krwi w prawej komorze serca i w żyłach, co sprzyja podniesieniu się ciśnienia żylnego, a w wyniku po dłuższym trwaniu prowadzi do przerostu i rozszerzenia się komory prawej. Jednostronne zwiększenie się ciśnienia w jamie opłucnej powoduje przesunięcie się serca na stronę przeciwną, co również utrudnia dopływ krwi żylnej do serca. Continue reading „Cisnienie krwi tetnicze”

ZWIEKSZONA ZA WARTOSC DWUTLENKU WEGLA W POWIETRZU ODDECHOWYM

ZWIĘKSZONA ZA WARTOŚĆ DWUTLENKU WĘGLA W POWIETRZU ODDECHOWYM Zwiększenie się zawartości dwutlenku węgla w powietrzu oddechowym wywołuje wzmożenie się ruchów oddechowych i większe przewietrzenie płuc, co jest wyrazem, podrażnienia ośrodka oddechowego. Dwutlenek węgla pobudza ośrodek oddechowy przez zwiększenie w nim stężenia jonów wodorowych. Dwutlenek węgla pobudza ośrodek oddechowy nie tylko przez bezpośredni na niego wpływ, lecz również drogą odruchu przez podrażnienie chemoreceptorów zatoki szyjnej i łuku tętnicy głównej. Pierwsze objawy duszności występują już wtedy, kiedy zawartość dwutlenku węgla. W powietrzu oddechowym podniesie się do 7 %. Continue reading „ZWIEKSZONA ZA WARTOSC DWUTLENKU WEGLA W POWIETRZU ODDECHOWYM”

Niedotlennosc tkanek przewlekla

Niedotlenność tkanek przewlekła występuje u ludzi przebywających długotrwale na wielkich wysokościach oraz u tych, którzy ulegają stałemu zatruwaniu się jadami działającymi na komórki. Niedotlenność tę cechują objawy zmęczenia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Osłabienie procesów utleniających w tkankach prowadzi do niezupełnego spalania kwaśnych wytworów przemiany materii i powstaje wtedy kwasica niegazowa. Może ona być wyrównana przez wzmożenie oddychania płucnego i uruchomienie zasobów zasad, co utrzymuje pH krwi w granicach prawidłowych. Pogłębienie się zaburzeń oddychania tkankowego nie pozwala już na wyrównanie kwasicy pH krwi przesuwa się wtedy w stronę kwaśną i dochodzi do ciężkiego zatrucia ustroju i jego śmierci. Continue reading „Niedotlennosc tkanek przewlekla”

Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 7

Łącznie 1219 uczestników (45,7% kobiet) przeszło randomizację (ryc. i tabela 1). Uczestnicy byli obserwowani przez 1563 osobolat (mediana, 1,1 roku, maksymalnie 3,7 roku). Spośród 1200 uczestników, u których obserwowano serokonwersję, 1072 (89,3%) ukończyło procedury wyjścia, a ostateczny wynik testu na HIV był dostępny dla 1070 (89,2%). Continue reading „Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 7”

Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 3

Odwrotne ważenie prawdopodobieństwa, które było oparte na skali skłonności, było następnie wykorzystywane jako podstawowe narzędzie do dostosowania różnic między dwiema grupami terapeutycznymi.5 To podejście, które zostało wdrożone w celu stworzenia równowagi, obejmowało ważenie każdego pacjenta, który poddał się CABG odwrotnością prawdopodobieństwo, że zostanie on wybrany do CABG i waga każdego pacjenta, który przeszedł PCI odwrotnie niż prawdopodobieństwo, że zostanie on wybrany do PCI. Zweryfikowaliśmy wydajność modelu skłonności, porównując rozkład zmiennych współzmiennych i oceny skłonności między grupami terapeutycznymi zarówno przed jak i po odwrotnym obciążeniu prawdopodobieństwa.6 Analiza statystyczna
Statystyki podsumowujące są przedstawione jako wartości procentowe w przypadku zmiennych jakościowych i jako średnie z odchyleniami standardowymi w przypadku zmiennych ciągłych. Wyjściową charakterystykę pacjentów porównano między grupami leczonymi za pomocą testu chi-kwadrat Pearsona dla zmiennych jakościowych i testu sumy rang Wilcoxona dla zmiennych ciągłych.
Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmiertelność z dowolnej przyczyny, która została zidentyfikowana na podstawie informacji w bazie danych CMS. Continue reading „Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 3”

CT z niskim dawkowaniem do oceny podejrzanego zapalenia wyrostka robaczkowego

Tomografia komputerowa (CT) stała się dominującym testem do diagnozowania ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego u dorosłych. U dzieci i młodzieży narażenie na promieniowanie CT jest szczególnie niepokojące. Oceniliśmy odsetek negatywnej (niepotrzebnej) wyrostka robaczkowego po doustnym TK o niskiej dawce w porównaniu z dawką standardową u młodych osób dorosłych z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego. Metody
W tej jednoinstancyjnej, jednootwartej próbie bezinwazyjności losowo przydzielono 891 pacjentów z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego do CT małej dawki (444 pacjentów) lub standardowej dawki CT (447 pacjentów). Continue reading „CT z niskim dawkowaniem do oceny podejrzanego zapalenia wyrostka robaczkowego”

Redukcja późnej śmiertelności wśród 5-letnich chorych na raka u dzieci

Wśród pacjentów, u których zdiagnozowano raka u dzieci w latach 70. i 80., 18% osób, które przeżyły 5 lat, zmarło w ciągu kolejnych 25 lat. W ostatnich dziesięcioleciach leczenie raka zostało zmodyfikowane w celu zmniejszenia zagrażających życiu późnych skutków. Metody
Oceniliśmy późną śmiertelność wśród 34 033 pacjentów w kohorcie z przeszczepionym rakiem z dzieciństwa, którzy przeżyli co najmniej 5 lat po chorobie wieku dziecięcego (tj. Raka zdiagnozowanego przed 21 rokiem życia), dla którego leczenie rozpoczęto w latach 1970-1999. Mediana okres obserwacji wynosił 21 lat (zakres od 5 do 38). Oceniliśmy czynniki demograficzne i chorobowe, które były związane ze śmiercią z przyczyn związanych ze zdrowiem (tj. Continue reading „Redukcja późnej śmiertelności wśród 5-letnich chorych na raka u dzieci”

Diagnostyczne wyniki angiografii wieńcowej za pomocą 64 rzędów CT ad

Te niespójności i luki w wiedzy wzmacniają potrzebę dużych wieloośrodkowych badań przeprowadzanych z rygorystyczną kontrolą błędu, w którym dane są analizowane w centralnych laboratoriach, a standardowe protokoły są stosowane w różnych instytucjach na całym świecie. Przeprowadziliśmy wieloośrodkowe, międzynarodowe badanie, stosując scentralizowaną, zaślepioną analizę w celu określenia dokładności diagnostycznej angiografii wielodzielnej CT z udziałem 64 detektorów i grubości 0,5 mm w celu identyfikacji objawowych pacjentów z podejrzeniem choroby niedokrwiennej serca, którzy powinni być skierowani do konwencjonalnej wieńcowej angiografia. W związku z tym, badanie zaprojektowano w celu określenia obecności lub braku obturacyjnej choroby u pacjentów już obciążonych istotnym ryzykiem choroby niedokrwiennej serca, którzy mogą wymagać rewaskularyzacji wieńcowej.
Metody
Projekt badania
Ocena tętnic wieńcowych z użyciem 64-rzędowego wieloośrodkowego tomografii komputerowej Angiografia (CORE 64) to prospektywne, wieloośrodkowe badanie diagnostyczne przeprowadzone w dziewięciu szpitalach w siedmiu krajach (trzy w Stanach Zjednoczonych i po jednym w Niemczech, Japonii, Brazylii, Kanadzie, Singapurze i Holandia). Wszystkie ośrodki otrzymały zatwierdzenie badań od lokalnych komisji ds. Continue reading „Diagnostyczne wyniki angiografii wieńcowej za pomocą 64 rzędów CT ad”

Innowacje w podstawowej opiece zdrowotnej – pozostawanie o krok przed wypaleniem cd

EMR mogą poprawić komunikację i wydajność, ale często obciążają lekarzy obowiązkiem wprowadzania danych. Lekarze w praktyce Dubuque dyktują swoje notatki, a członkowie personelu pomocniczego zajmują się wprowadzaniem danych. Drużyny współpracujące ze specjalistami w zakresie opieki nad pacjentem współpracują z główną pielęgniarką każdego lekarza (pielęgniarką lub licencjonowaną pielęgniarką), odpowiedzialną za przegląd wyników badań laboratoryjnych i podejmowanie decyzji, które z nich zasługują na uwagę lekarzy. Pielęgniarki wykonują również rutynowe czynności kontrolne u pacjentów z chorobami przewlekłymi, na przykład podczas badania stóp pacjentów z cukrzycą i sprawdzania moczu pod kątem obecności mikroalbuminy. Niedawno pacjent z historią raka piersi miał nieprawidłową mammografię i zalecono biopsję. Continue reading „Innowacje w podstawowej opiece zdrowotnej – pozostawanie o krok przed wypaleniem cd”