Rozrost tkanek

Dalsze badania z hodowlami tkanek wykazały, że nie istnieje żadna swoistość indywidualna w tym zjawisku. Znaczy to, że każda płodowa tkanka ma zdolność wzmagania wzrostu niezależnie od tego, czy działa ma tkankę dojrzałą tego samego gatunku zwierzęcia, czy nie. Nie tylko jednak wyciągi z tkanki płodowej posiadają tę właściwość. Posiadają ją również wyciągi z tkanek młodych oraz dojrzałych zwierząt. Istnieje więc pewne ciało, które pobudza rozrost komórek. Continue reading „Rozrost tkanek”

Stan zapalny oplucnej

Stan zapalny opłucnej, zwłaszcza dłużej trwający, może doprowadzić do powstawania zrostów opłucnowych, co znacznie ogranicza ruchomość płuca, a tym samym zdolność jego do ruchów oddechowych przewietrzanie płuc zmniejsza się wówczas. Zrosty opłucnowe mogą powstawać nie tylko między listkami opłucnej, lecz również z osierdziem takie zrosty opłucnowo – osierdziowe mogą znacznie zakłócić czynność serca. Rozróżniamy kilka typów zrostów, a mianowicie powrózkowate, klepsydrowats, stożkowate i płaszczyznowe, w zależności od szerokości przyczepów i rozległości. Najmniej szkodliwe są zrosty powrózkowate, ponieważ często rozciągają się i wtedy nie przeszkadzają w czynności oddychania. Zrosty opłucnowe powstałe na tle gruźliczego zapalenia opłucnej często uniemożliwiają leczenie odmą. Continue reading „Stan zapalny oplucnej”

ZABURZENIA ODDYCHANIA POCHODZENIA MÓZGOWEGO

ZABURZENIA ODDYCHANIA POCHODZENIA MÓZGOWEGO Zaburzenia oddychania mogą wystąpić nie tylko wtedy, kiedy powstaną zmiany w czynności ośrodka oddechowego, lecz także w procesach chorobowych między mózgowia lub kory mózgowej. Wiadomo już z życia codziennego, że stany emocjonalne zmieniają oddychanie. Zaburzenia oddychania pochodzenia mózgowego mogą powstać wskutek miejscowego zaburzenia krążenia krwi w samym ośrodku oddechowym z powodu stwardnienia naczyń, skurczu naczyń mózgowych, krwotoków do okolicy ośrodka oddechowego, zatoru lub zakrzepu naczyń, odżywiających ośrodek oddechowy czy wyższe odcinki układu nerwowego, lub też wskutek ucisku naczyń mózgowych przez nowotwór. Zaburzenia przemiany materii w tkankach ze zmianą w nich procesów utleniających, jak to widzimy np. w ostrych zatruciach, awitaminozach i innych, również doprowadzają do zmiany czynności ośrodka oddechowego i do powstawania zaburzeń w oddychaniu. Continue reading „ZABURZENIA ODDYCHANIA POCHODZENIA MÓZGOWEGO”

Typ oddychania Cheyne Stokesa wystepuje w przypadkach wzmozonego cisnienia sródczaszkowego

Typ oddychania Cheyne Stokesa występuje w przypadkach wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, w zapaleniu mózgu, W krwotokach do rdzenia przedłużonego, w hemoglobinemii z hemoglobinurią, w ciężkich chorobach serca, nerek i płuc, w niektórych zatruciach i w stanach głębokiego uśpienia środkami usypiającymi. Oddychanie typu Chyeue-Stokesa może wystąpić również u osób zdrowych, np. na dużych wysokościach wskutek zmniejszonego ciśnienia parcjalnego tlenu lub też podczas głębokiego fizjologicznego snu, zwłaszcza u dzieci. Mechanizm powstawania wymienionych typów oddychania polega na tym, że pobudliwość ośrodka oddechowego obniża się z powodu niedostatecznego doprowadzenia do niego tlenu i z powodu zaburzeń w ukrwieniu komórek nerwowych. Gdy pobudliwość ośrodka oddechowego obniża się, ośrodek ten staje się niewrażliwy na zwykły bodziec, to jest na określoną ilość kwasu węglowego, i zwykłe zakwaszenie ośrodka nie pobudza do czynności. Continue reading „Typ oddychania Cheyne Stokesa wystepuje w przypadkach wzmozonego cisnienia sródczaszkowego”

Zmniejszenie sie dwutlenku wegla we krwi hypokapnia

W związku z zasadowicą i przesunięciem pH w ośrodku oddechowym w stronę zasadową czynność tego ośrodka zostaje na pewien okres czasu zahamowana aż do chwili nagromadzenia się dostatecznej ilości dwutlenku węgla. Może wtedy powstać oddychanie okresowe. Zmniejszenie się dwutlenku węgla we krwi hypokapnia w początkowych okresach niedotlenności krwi jest zjawiskiem wyrównawczym, gdyż powstaje ono wskutek nadmiernego przewietrzania płuc, a tym samym sprawniejszego nasycenia krwi tlenem przez zwiększenie się dysocjacji hemoglobiny. Utlenianie tkankowe wykazuje wtedy poprawę. Później jednak oddziaływanie wyrównawcze przechodzi w proces patologiczny. Continue reading „Zmniejszenie sie dwutlenku wegla we krwi hypokapnia”

Do prawidlowego oddychania tkankowego konieczna jest bowiem sprawna wymiana gazowa miedzy krwia a tkankami.

Do prawidłowego oddychania tkankowego konieczna jest bowiem sprawna wymiana gazowa między krwią a tkankami. Sprawa ta łączy się z zaburzeniem oddychania tkankowego, występującego podczas nadmiernej pracy mięśniowej. W tkankach gromadzi się wtedy, bowiem nadmierna ilość dwutlenku węgla upośledzając oddychanie tkankowe i tylko część kwasu mlekowego może być utleniona. Gromadzenie się kwaśnych wartości we krwi podrażnia ośrodek oddechowy, co wywołuje duszność i zmianę oddychania płucnego. Prócz doprowadzania tlenu do tkanek konieczne jest doprowadzenie do komórek ciał, które mają ulec utlenieniu. Continue reading „Do prawidlowego oddychania tkankowego konieczna jest bowiem sprawna wymiana gazowa miedzy krwia a tkankami.”

Mononitrate izosorbidu w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową czesc 4

Pod koniec badania pacjenci wypełniali ankietę wskazującą, w którym okresie czuli się lepiej (pierwszy okres, drugi okres lub brak preferencji). Analiza statystyczna
Ponieważ żadne wcześniejsze badania niewydolności serca nie wykorzystały głównej miary wyniku, którą wykorzystaliśmy w naszym badaniu, oparliśmy nasze obliczenia mocy na poprzednich danych dla drugorzędowych punktów końcowych w badaniach niewydolności serca. W projekcie krzyżowym oszacowaliśmy, że zapis 94 pacjentów będzie miał moc 80% do wykrycia minimalnej klinicznie znaczącej różnicy 5 punktów w podsumowaniu klinicznym Kwestionariusza kardiomiopatii Kansas City i że zapis 60 pacjentów zapewni moc ponad 90% do wykrycia minimalnej klinicznie znaczącej różnicy wynoszącej 43 mw 6-minutowej odległości spaceru13. Szacunki uzyskane na podstawie danych dotyczących odtwarzalności za pomocą innego przyspieszeniomierza u 49 starszych, siedzących ochotników wskazały, że podanie 100 pacjentów zapewni moc 90% do wykrycia względnego efektu leczenia wynoszącego w przybliżeniu 2,5% początkowego pomiaru. 13,20 Docelowa liczba wynosiła około 100 pacjentów.
W przypadku wszystkich końcowych punktów podziału, analizę przeprowadzono na podstawie zamiaru leczenia i zastosowano liniowy model mieszany z terminami o ustalonym efekcie dla sekwencji, okresu badania i leczenia.21 Uwzględniono pojęcie efektu losowego. skorelowane pomiary dla każdego pacjenta.22 Dla pierwotnego punktu końcowego analizy wrażliwości obejmowały model mieszany ze 100 wielokrotnymi imputacjami dla brakujących danych i analizę, która wykorzystywała sparowany test t w krzyżowej strukturze projektu (warunki traktowania i efektu okresu) w pacjenci z danymi dla dwóch okresów badania. Continue reading „Mononitrate izosorbidu w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową czesc 4”

Redukcja późnej śmiertelności wśród 5-letnich chorych na raka u dzieci cd

Oszacowaliśmy skumulowaną częstość zgonu związanego z przyczyną, stratyfikowanego według epoki leczenia, zdefiniowanej w odstępach 5-letnich lub 10-letnich i zgodnie z pierwotną diagnozą raka. Wyliczyliśmy standaryzowane wskaźniki śmiertelności w celu ilościowego określenia wskaźnika zgonu w kohorcie CCSS w porównaniu z odsetkami w populacji USA, w zależności od wieku, roku kalendarzowego i płci. Zastosowaliśmy wielowymiarowe modele wykładnicze w celu oceny względnych wskaźników, z 95-procentowymi przedziałami ufności, zgonów z przyczyn związanych ze zdrowiem w poszczególnych epokach leczenia, w porównaniu z okresem leczenia referencyjnego od 1970 do 1979 roku, po dostosowaniu do płci, rozpoznaniu pierwotnego raka, wiek w momencie rozpoznania i osiągnięty wiek (który został zdefiniowany jako segmenty jednorocznych przedziałów regresji wykładniczej, modelowane według naturalnych splajnów sześciennych z węzłami po 10, 20, 30 i 40 latach). Postawiliśmy hipotezę, że jeśli zmiany w leczeniu były odpowiedzialne za zmiany w śmiertelności, dostosowanie do leczenia powinno złagodzić obserwowane skutki epok leczenia. Tak więc, w obrębie określonych pierwotnych grup nowotworów, ocenialiśmy zmiany w śmiertelności, porównując efekty okresu leczenia z i bez korekty dla zmiennych leczenia w modelu, po dostosowaniu do płci, wieku przy diagnozie i osiągniętym wieku.
Aby rozszerzyć analizę opartą na regresji z wizualnym opisem zmian w leczeniu według epoki, obliczyliśmy wyniki leczenia poszczególnych osobników z wielowymiarowego, fragmentarycznego modelu wykładniczego, który zawiera zmienne lecznicze, z dostosowaniem do płci, wieku przy diagnozie i osiągniętym wiekiem, ale nie z dostosowaniem do ery leczenia. (Szczegóły dotyczące wyprowadzania i wykorzystania wyniku leczenia są podane w Rozdziale Dodatku Uzupełniającego, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.)
Dla każdego, kto przeżył, z brakującymi danymi dotyczącymi leczenia, używaliśmy metod wielokrotnego imputacji.22 (Szczegóły dotyczące zastosowanych metod i związanej z nimi analizy wrażliwości przedstawiono w Rozdziale 2 Dodatku Uzupełniającego.) Dla 440 pacjentów z Kanady, dla których przyczyna zgonu była nieznana, wykorzystaliśmy metodę przewidywania-średniej-dopasowania, aby przypisać przyczynę śmierci, używając wieku w momencie rozpoznania, roku diagnozy, instytucji leczenia, grupy diagnozowania raka i zmiennych leczenia jako czynników predykcyjnych przyczyn zgonu. Continue reading „Redukcja późnej śmiertelności wśród 5-letnich chorych na raka u dzieci cd”

Mutacje w TUBB8 i Meiotic Aresztowanie ludzkiego Oocyte ad 5

Dane te ujawniają zakres defektów heterodimerycznych spowodowanych przez mutacje TUBB8. Niektóre z tych defektów można przypisać albo zmianom w równowadze, które rządzą zespołem de novo heterodimerów24, albo fałszowaniem; najbardziej prowadzą do zmniejszonej wydajności złożonych heterodimerów. Zakłócenie mikrotubulami w Vivo
Figura 3. Figura 3. Wpływ form dzikich i zmutowanych form TUBB8 na mikrotubule w komórkach HeLa Cells.HeLa transfekowano konstruktami zaprojektowanymi do ekspresji TUBB8 znakowanego FLAG-em (dziki i zmutowany). Panel A pokazuje wyniki immunobarwienia przeciwciałem wobec epitopu FLAG w celu wykrycia ekspresji transgenu (zielony) i barwienia immunologicznego przeciwciałem wobec .-tubuliny w celu wykrycia endogennej sieci mikrotubul (czerwony). Pokazano przykłady komórek eksprymujących różne transgenów, z mikrotubulami złożonymi w normalną lub nienormalną sieć międzyfazową lub z całkowitym zaniknięciem sieci mikrotubuli; w tych ostatnich komórkach etykieta FLAG pojawia się jako rozproszony, cętkowany wzór w całej cytoplazmie. Continue reading „Mutacje w TUBB8 i Meiotic Aresztowanie ludzkiego Oocyte ad 5”

Trzy pokolenia, brak imbecylów: Eugenics, Sąd Najwyższy i Buck przeciwko Bellowi

Książka Pawła Lombardo jest autorytatywną historią osławionej decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych, Buck v. Bell (1927), która orzekła, że obowiązkowa amerykańska ustawa sterylizacyjna nie narusza konstytucyjnie chronionych praw Carrie Buck. Lombardo, adwokat i historyk, który odegrał ważną rolę w nagabywaniu przeprosin za prawa eugeniczne, kronikował społeczne, naukowe i prawne tło sprawy, śledził życie kluczowych graczy i bada wpływ, jaki ta sprawa miała na prawo i opinia publiczna w Stanach Zjednoczonych i Europie. Książka jest lapidarnie napisana, dobrze zbadana, dokładna i prowokująca. Buck v. Continue reading „Trzy pokolenia, brak imbecylów: Eugenics, Sąd Najwyższy i Buck przeciwko Bellowi”