Odma otwarta

Odmę zamkniętą cechuje to, że powietrze, które przedostało się do jamy opłucnowej, nie może wydostać się na zewnątrz, gdyż droga, którędy weszło, jest zamknięta. Powietrze wtedy stopniowo wchłania się, ciśnienie w jamie opłucnowej z powrotem przechodzi w ujemne i płuco rozpręża się. Jeżeli w płucu takim są zrosty, jako skutek stanu zapalnego opłucnej, nie może się ono rozprężyć podczas wdechu. Odmę zastawkową cechuje to, że otwór, przez który przedostaje się powietrze do opłucnej, nie jest całkowicie zamknięty i tworzy się swego rodzaju wentyl. Przy wdechu powietrze wchodzi do opłucnej, przy wydechu zaś otwór zamyka się i powietrze nie może przejść do dróg oddechowych. Continue reading „Odma otwarta”

Liczba krwinek bialych w wiekszosci przypadków nie ulega zmianom

Marczewski stwierdził, że podczas oddychania rozrzedzonym powietrzem szybkość opadania krwinek nie zmienia się, jeżeli ustrój uruchamia mechanizmy przystosowawcze. Po wystąpieniu jednak erytrocytozy opadanie krwinek zwalnia się. W razie niemożliwości przystosowania się ustroju do obniżonego ciśnienia tlenu opadanie krwinek przyspiesza się, co jest według tego badacza bardzo czułym wskaźnikiem zdolności przystosowawczej ustroju. Również stwierdził on, że przy obniżonej zdolności przystosowania się zmniejsza się oporność osmotyczna krwinek, przy większej zaś wzmaga się. Liczba krwinek białych w większości przypadków nie ulega zmianom. Continue reading „Liczba krwinek bialych w wiekszosci przypadków nie ulega zmianom”

Zawartosc potasu w surowicy krwi

Zawartość potasu w surowicy krwi na małych wysokościach spada, na dużych zaś zwiększa się. W przewodzie pokarmowym również występują zmiany w związku z oddychaniem rozrzedzonym powietrzem. Kwaśność soku żołądkowego spada oraz zostaje zakłócona czynność ruchowa jelit w kierunku bądź zwolnienia ich i powstawania zaparcia, bądź przyspieszenia ich i powstawania rozwolnienia. Często w wypróżnieniach stwierdza się domieszkę krwi. W wątrobie gromadzi się azot resztkowy i spada zawartość glikogenu. Continue reading „Zawartosc potasu w surowicy krwi”

ZWIEKSZONA ZA WARTOSC DWUTLENKU WEGLA W POWIETRZU ODDECHOWYM

ZWIĘKSZONA ZA WARTOŚĆ DWUTLENKU WĘGLA W POWIETRZU ODDECHOWYM Zwiększenie się zawartości dwutlenku węgla w powietrzu oddechowym wywołuje wzmożenie się ruchów oddechowych i większe przewietrzenie płuc, co jest wyrazem, podrażnienia ośrodka oddechowego. Dwutlenek węgla pobudza ośrodek oddechowy przez zwiększenie w nim stężenia jonów wodorowych. Dwutlenek węgla pobudza ośrodek oddechowy nie tylko przez bezpośredni na niego wpływ, lecz również drogą odruchu przez podrażnienie chemoreceptorów zatoki szyjnej i łuku tętnicy głównej. Pierwsze objawy duszności występują już wtedy, kiedy zawartość dwutlenku węgla. W powietrzu oddechowym podniesie się do 7 %. Continue reading „ZWIEKSZONA ZA WARTOSC DWUTLENKU WEGLA W POWIETRZU ODDECHOWYM”

Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 7

Łącznie 1219 uczestników (45,7% kobiet) przeszło randomizację (ryc. i tabela 1). Uczestnicy byli obserwowani przez 1563 osobolat (mediana, 1,1 roku, maksymalnie 3,7 roku). Spośród 1200 uczestników, u których obserwowano serokonwersję, 1072 (89,3%) ukończyło procedury wyjścia, a ostateczny wynik testu na HIV był dostępny dla 1070 (89,2%). Continue reading „Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 7”

Dusznosc pochodzenia oddechowego

Duszność pochodzenia oddechowego idzie w parze z niedotlennością krwi, która powstaje w związku z niedostatecznym przewietrzaniem płuc. Niedostateczne przewietrzanie płuc może powstać we wszystkich sprawach, w których dostęp powietrza do płuc jest utrudniony. Zwężenia górnych dróg oddechowych powstające z różnych przyczyn utrudniają przechodzenie powietrza do płuc. Stany zapalne, zwłaszcza wysiękowe, duże przekrwienia drobnych oskrzeli lub ich skurcz na tle alergii mogą do tego stopnia zwężać drogi oddechowe, że do płuc przedostaje się bardzo mało powietrza. Zmniejszenie się czynnej powierzchni oddechowej płuc w związku z toczącymi się w nich procesami patologicznymi jest również czynnikiem wywołującym niedotlenienie krwi, a w związku z tym duszność. Continue reading „Dusznosc pochodzenia oddechowego”

CT z niskim dawkowaniem do oceny podejrzanego zapalenia wyrostka robaczkowego AD 5

Dwustronny 95-procentowy przedział ufności dla różnicy w wartościach ujemnych appendektomii obliczono, aby sprawdzić pod kątem nie gorszej jakości. Dokładne testy Fishera, testy U Manna-Whitneya i analizę charakterystyczną dla działania odbiornika wykorzystano dla drugorzędnych punktów końcowych. Dwustronna wartość P mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Wyniki
Pacjenci
Tabela 1. Continue reading „CT z niskim dawkowaniem do oceny podejrzanego zapalenia wyrostka robaczkowego AD 5”

Spodziewane badanie nagłej śmierci sercowej wśród dzieci i młodych dorosłych ad 8

Ten wynik diagnostyczny z obserwacji klinicznej był mniejszy niż to, co odnotowano wcześniej. [37] i prawdopodobnie odzwierciedla populacyjny charakter naszego badania, w porównaniu z retrospektywnymi, trzeciorzędowymi badaniami opartymi na ośrodkach. Dokładna ocena kliniczna członków rodzin zagrożonych jest jednak wysoce zalecana i może być uzupełniona autopsją molekularną. 4, 37,383 Nasze badanie ma kilka ograniczeń. Po pierwsze, chociaż wszystkie dostępne zasoby krajowe zostały wykorzystane do zidentyfikowania przypadków nagłej śmierci sercowej w ciągu 3-letniego okresu badania, niektóre przypadki nie zostały uwzględnione, ponieważ w naszym badaniu nie uwzględniono przypadków, w których brakowało danych wystarczających do ustalenia z całą pewnością, czy śmierć była nagła, a przypadki, w których ciało znaleziono ponad 24 godziny po ostatniej wizycie osoby, nie zostały uwzględnione. Po drugie, w trakcie badania wykorzystano różne podejścia metodyczne do analizy genetycznej, które odzwierciedlają szybką eskalację technologii genetycznych w trakcie badania. Wreszcie, zakres obecnego badania nie obejmował przypadków skutecznie resuscytowanego pozaszpitalnego zatrzymania krążenia. Continue reading „Spodziewane badanie nagłej śmierci sercowej wśród dzieci i młodych dorosłych ad 8”

Potencjalna walidacja 21-genowego testu ekspresji w raku piersi ad 5

Istniały również istotne, ale liczbowo niewielkie różnice między kohortą niskiego ryzyka a kohorty o umiarkowanym zakresie w odniesieniu do wieku (mediana, 58 lat w porównaniu do 55 lat), stanu menopauzy (stan po menopauzie, 70% w porównaniu z 64%), progesteronu -receptor ekspresji (pozytywny receptor progesteronowy, 98% vs. 92%) i rodzaj pierwotnej operacji (lumpektomia, 68% vs. 72%) (P <0,001 dla wszystkich porównań w teście chi-kwadrat). Terapia adjuwantowa
W kohorcie niskiego ryzyka 1626 pacjentów leczenie endokrynologiczne obejmowało inhibitor aromatazy u 963 pacjentów (59%), tamoksyfen w 560 (34%), sekwencyjny tamoksyfen, a następnie leczenie inhibitorami aromatazy u 13 (1%), funkcja jajników supresja w 44 (3%) lub inna lub nieznana terapia u 46 (3%). Chociaż w protokole określono, że chemioterapii nie można podawać, jeśli wynik wznowy wynosił od 0 do 10, w sumie 6 pacjentów otrzymało chemioterapię adiuwantową (u z nich nawrót występował pomimo chemioterapii uzupełniającej).
Stawki za wydarzenia na 5 lat
Rycina 1. Rycina 1. Continue reading „Potencjalna walidacja 21-genowego testu ekspresji w raku piersi ad 5”

Inaktywacja wariantów w ANGPTL4 i ryzyko choroby niedokrwiennej naczyń wieńcowych

Wyższe niż normalne poziomy krążących trójglicerydów są czynnikiem ryzyka niedokrwiennej choroby sercowo-naczyniowej. Wykazano, że aktywacja lipazy lipoproteinowej, enzymu, który jest hamowany przez 4 podobne do angiopoetyny (ANGPTL4), obniża poziomy krążących trójglicerydów. Metody
Sekwencjonowaliśmy eksony ANGPTL4 w próbkach pobranych od 42 930 uczestników o przewadze europejskich przodków w badaniu genetyki ludzkiej DiscovEHR. Przeprowadziliśmy testy powiązania między poziomami lipidów i wariantem missense E40K (który był związany ze zmniejszonym poziomem triglicerydów w osoczu) i innymi mutacjami inaktywującymi. Następnie przebadaliśmy pod kątem związku między chorobą wieńcową a wariantem E40K i innymi mutacjami inaktywującymi u 10,552 uczestników z chorobą wieńcową i 29 223 kontrolami. Zbadaliśmy również wpływ ludzkiego przeciwciała monoklonalnego przeciwko ANGPTL4 na poziomy lipidów u myszy i małp.
Wyniki
Zidentyfikowaliśmy 1661 heterozygot i 17 homozygot dla wariantu E40K i 75 uczestników, którzy mieli 13 innych monoallelicznych inaktywujących mutacji w ANGPTL4. Continue reading „Inaktywacja wariantów w ANGPTL4 i ryzyko choroby niedokrwiennej naczyń wieńcowych”