Zapalenie wysiekowe oplucnej

Zapalenie wysiękowe opłucnej z gromadzeniem się płynu zarówno surowiczego, jak i ropnego w opłucnej utrudnia rozszerzanie się płuc podczas wdechu, gdyż ulega ono mniejszemu lub większemu uciśnięciu, w zależności od ilości płynu wysiękowego. Zmniejszenie się powierzchni oddechowej płuc jest proporcjonalne do ilości płynu znajdującego się w opłucnej. Powoduje to kompensacyjne zwiększenie się ruchów oddechowych przy uruchomieniu pomocniczych mięśni oddechowych, których praca znacznie się wtedy wzmaga prowadząc do ogólnego zmęczenia. Ciśnienie ujemne w opłucnej mimo obecności płynu utrzymuje się, lecz już na liczbach bliskich zera, czyli nie tak niskich jak w stanach prawidłowych. Powoduje to utrudnienie wdechu. Continue reading „Zapalenie wysiekowe oplucnej”

Dlugotrwala wzmozona czynnosc wyrównawcza pluca nieucisnietego odma

W odmie oprócz tego skraca się znacznie przerwa między poszczególnymi oddechami, pojemność zaś życiowa klatki piersiowej ulega zmniejszeniu. Długotrwała wzmożona czynność wyrównawcza płuca nieuciśniętego odmą powoduje powstawanie w nim rozedmy. Odma – podobnie jak nagromadzenie płynu w opłucnej – może spowodować zaburzenia w krążeniu krwi. Odmę w celach leczniczych wywołujemy sztucznie, mianowicie nakłuwamy klatkę piersiową i wprowadzamy stopniowo powietrze do jamy opłucnowej. Zabieg ten jest najczęściej stosowany wtedy, kiedy proces gruźliczy toczy się w jednym płucu. Continue reading „Dlugotrwala wzmozona czynnosc wyrównawcza pluca nieucisnietego odma”

Oddychanie okresowe ze stanowiska kliniki jest groznym objawem

Niektórzy badacze twierdzą, że oddychanie typu Biota jest wyrazem uszkodzenia komórek ośrodka oddechowego. Oddychanie okresowe ze stanowiska kliniki jest groźnym objawem, świadczącym o zaburzeniu czynności ośrodka oddechowego wskutek jego niedotlenienia. Podawanie tlenu usuwa oddychanie okresowe i sprowadza czynność ośrodka oddechowego do stanu prawidłowego. Potwierdzałoby to pogląd, że okresowe typy oddychania są skutkiem niedotlenienia ośrodka oddechowego. Wiadomo jednak również, że okresowe oddychanie można znieść podawaniem dwutlenku węgla, co potwierdzałoby pogląd o zmniejszonej pobudliwości ośrodka oddechowego. Continue reading „Oddychanie okresowe ze stanowiska kliniki jest groznym objawem”

Dusznosc stala moze poprzedzac tzw. dusznosc wysilkowa

Duszność zarówno oddechowa, jak i sercowa może występować, jako duszność stała luli też napadowa. Duszność stałą może poprzedzać tzw. duszność wysiłkowa, zjawiająca się po niewielkich wysiłkach fizycznych. Duszność stała wzmaga się po wysiłkach. Duszność napadową cechuje nagłe jej powstawanie, zazwyczaj wśród pozornego zdrowia, jak to widzimy w dychawicy oskrzelowej lub w przypadkach nagłego osłabienia lewej komory serca. Continue reading „Dusznosc stala moze poprzedzac tzw. dusznosc wysilkowa”

ZWIEKSZONA ZA WARTOSC DWUTLENKU WEGLA W POWIETRZU ODDECHOWYM

ZWIĘKSZONA ZA WARTOŚĆ DWUTLENKU WĘGLA W POWIETRZU ODDECHOWYM Zwiększenie się zawartości dwutlenku węgla w powietrzu oddechowym wywołuje wzmożenie się ruchów oddechowych i większe przewietrzenie płuc, co jest wyrazem, podrażnienia ośrodka oddechowego. Dwutlenek węgla pobudza ośrodek oddechowy przez zwiększenie w nim stężenia jonów wodorowych. Dwutlenek węgla pobudza ośrodek oddechowy nie tylko przez bezpośredni na niego wpływ, lecz również drogą odruchu przez podrażnienie chemoreceptorów zatoki szyjnej i łuku tętnicy głównej. Pierwsze objawy duszności występują już wtedy, kiedy zawartość dwutlenku węgla. W powietrzu oddechowym podniesie się do 7 %. Continue reading „ZWIEKSZONA ZA WARTOSC DWUTLENKU WEGLA W POWIETRZU ODDECHOWYM”

Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 8

Częstość zakażenia chlamydiami i rzeżączka była podobna w obu grupach (zakażenie chlamydiami: 12,4% przy TDF-FTC i 12,3% w przypadku placebo, P = 0,80, rzeżączka: odpowiednio 4,6% i 3,0%; P = 0,10) (tabela S3 w Dodatek dodatkowy). Nie było znaczących różnic między grupami badawczymi pod względem częstości występowania poważnych klinicznych zdarzeń niepożądanych (10,3% w przypadku TDF-FTC i 10,9% w przypadku placebo, P = 0,90) lub laboratoryjnych działań niepożądanych (tabela 2 i tabela S4 w dodatkowym dodatku) . W trakcie badania stwierdzono 101 ciąż wśród 101 kobiet. Ani tempo ciąży, ani tempo utraty płodu we wczesnej ciąży nie różniły się istotnie pomiędzy badanymi grupami (ciąża: 17,1% z TDF-FTC i 19,1% dla placebo, P = 0,58, utrata płodu: 7,1% i 6,9%, odpowiednio; P = 1,00). Continue reading „Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 8”

Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 3

Odwrotne ważenie prawdopodobieństwa, które było oparte na skali skłonności, było następnie wykorzystywane jako podstawowe narzędzie do dostosowania różnic między dwiema grupami terapeutycznymi.5 To podejście, które zostało wdrożone w celu stworzenia równowagi, obejmowało ważenie każdego pacjenta, który poddał się CABG odwrotnością prawdopodobieństwo, że zostanie on wybrany do CABG i waga każdego pacjenta, który przeszedł PCI odwrotnie niż prawdopodobieństwo, że zostanie on wybrany do PCI. Zweryfikowaliśmy wydajność modelu skłonności, porównując rozkład zmiennych współzmiennych i oceny skłonności między grupami terapeutycznymi zarówno przed jak i po odwrotnym obciążeniu prawdopodobieństwa.6 Analiza statystyczna
Statystyki podsumowujące są przedstawione jako wartości procentowe w przypadku zmiennych jakościowych i jako średnie z odchyleniami standardowymi w przypadku zmiennych ciągłych. Wyjściową charakterystykę pacjentów porównano między grupami leczonymi za pomocą testu chi-kwadrat Pearsona dla zmiennych jakościowych i testu sumy rang Wilcoxona dla zmiennych ciągłych.
Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmiertelność z dowolnej przyczyny, która została zidentyfikowana na podstawie informacji w bazie danych CMS. Continue reading „Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 3”

Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 11

Zarówno w badaniu Preexposure Prophylaxis Initiative (iPrEx), jak iw badaniu profilaktyki przedawkowania partnerów (Partnerzy PrEP) wykazano, że skuteczność profilaktyki przedawkowania zależy w dużej mierze od przylegania do leku, co oceniono na podstawie pomiaru stężeń leku w osoczu.4,11 Te wyniki są ważne rozważyć w świetle wyników próby prewencji profilaktyki HIV przed afrykańskimi kobietami (FEM-PrEP) oraz badania dopochwowo-ustnego w celu kontrolowania badania epidemiologicznego (VOICE; ClinicalTrials.gov number, NCT00705679), z których oba wiążą się z wysokim poziomem -płyty kobiet.7,8 Ostateczne analizy dotyczące badania VOICE są w toku, ale badacze FEM-PrEP zauważyli, że mniej niż 40% kobiet zakażonych HIV i kobiet niezakażonych HIV, które były testowane, miało wykrywalny poziom badanego leku w okolicy czas zakażenia wirusem HIV i doszedł do wniosku, że to słabe przywieranie prawdopodobnie przyczyniło się do niemożności zidentyfikowania skuteczności.17 W naszym badaniu ryzykowne zachowania seksualne nie wzrosły wśród uczestników otrzymujących badane leki; jednak przyjmowanie leków o znanej skuteczności może prowadzić do zwiększonego odhamowania seksualnego. Potrzebne są dodatkowe dane z badań otwartych i pilotażowych, aby lepiej zrozumieć, w jaki sposób przestrzeganie i akceptowanie leków i potencjalny wzrost ryzykownych zachowań seksualnych podczas przyjmowania leków zmienia skuteczność profilaktyki przedawkowania.
Nasze badanie ma kilka ograniczeń. Po pierwsze, wskaźniki ukończenia studiów były niższe niż przewidywano, ponieważ więcej uczestników niż się spodziewano wycofało z badania, głównie z powodu relokacji lub sprzecznych zobowiązań. Continue reading „Profilaktyczne zapobieganie zakażeniom HIV w Botswanie AD 11”

Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 4

Opracowaliśmy zmienione covariate modele Coxa, aby oszacować współczynniki ryzyka dla CABG w porównaniu z PCI. Nawet jeśli założenie dotyczące proporcjonalnych zagrożeń nie jest spełnione dla zmiennej grupy terapeutycznej, współczynnik ryzyka może być interpretowany jako średnia w stosunku do obserwowanych czasów zdarzeń.9 Następnie zastosowaliśmy metodę Lin i wsp. 11, aby ocenić, czy obserwowane różnice w stopie śmierci można w pełni wytłumaczyć niezmierzonym czynnikiem zakłócającym. Wyniki
Charakterystyka populacji badawczej
Łącznie 1.542,872 roszczenia dotyczące PCI i 581 036 wniosków o CABG, w odniesieniu do 943 653 unikalnych pacjentów, odnotowano w bazie danych CMS między stycznia 2004 r. Continue reading „Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 4”

CT z niskim dawkowaniem do oceny podejrzanego zapalenia wyrostka robaczkowego AD 2

Chociaż kwestia ta jest dyskusyjna, to obawa, że nawet pojedyncze typowe badanie TK brzucha może wywołać niewielkie, ale realne ryzyko raka kancerogennego. 13,14 Nie sformułowano żadnych wytycznych dotyczących optymalnej dawki promieniowania, ale kilka badań eksploracyjnych wykazało, że redukcja dawka promieniowania od 50 do 80% nie utrudnia znacząco rozpoznania zapalenia wyrostka robaczkowego. 15-17 Techniki CT o niskiej dawce nie zyskały szerokiej akceptacji ze względu na obawę, że zwiększony szum obrazu pogorszy jakość obrazu. W odpowiedzi na częstsze stosowanie CT i zwiększoną świadomość ryzyka związanego z rakotwórczością, ostatnio zasugerowano potrzebę randomizowanego, kontrolowanego badania w celu ustalenia roli niskiej dawki CT w diagnozowaniu zapalenia wyrostka robaczkowego.16,18 W badaniu opisywana tutaj, ujemna częstość wyrostka robaczkowego po niskiej dawce jamy brzusznej CT była porównywana z tą po standardowej dawce CT jamy brzusznej wśród młodych dorosłych z podejrzeniem zapalenia wyrostka robaczkowego. Continue reading „CT z niskim dawkowaniem do oceny podejrzanego zapalenia wyrostka robaczkowego AD 2”