Wplyw zmian wstecznych na ustrój

Wpływ zmian wstecznych na ustrój Omówione zmiany wsteczne w komórkach i w istocie międzykomórkowej wywołują chorobę tylko wtedy, gdy rozgrywają się na dużych odcinkach i w ważnych narządach ustroju. Małe zmiany mogą być niedostrzegalne, gdyż nie daj ą podstaw do złej czynności narządu. Ustrój oddziaływa bowiem na zmiany w komórkach przystosowaniem i wyrównaniem tak dalece, że niekiedy narząd. nawet o dużych zmianach w komórkach może spełniać swoją czynność na poziomie prawie fizjologicznym. Dochodzi jeszcze do tego regulacja przemian fizyko-chemicznych przez układ nerwowy wegetatywny i hormonalny. Continue reading „Wplyw zmian wstecznych na ustrój”

ZJAWISKA HIPERBIOTYCZNE

ZJAWISKA HIPERBIOTYCZNE Procesy hiperbiotyczne polegają na rozrastaniu się poszczególnych komórek, co jest czynnością związaną z procesem przemiany materii komórkowej. Rozrastanie się będzie wtedy tylko możliwe, gdy w komórce przeważać będą procesy przyswajania. Komórka powiększa wtedy swoją objętość, a jeżeli dojdzie do krańcowych granic jej powiększenia, to następuje jej podział, czyli tworzą się nowe komórki. Jest to tzw. rozrost, (hyperplasia). Continue reading „ZJAWISKA HIPERBIOTYCZNE”

Zaburzenia oddychania pochodzenia osrodkowego

Jeżeli w ustroju nagromadzi się więcej zasad i pH krwi przesunie się w stronę zasadową, to pobudliwość ośrodka oddechowego, obniża się, ruchy oddechowe stają się rzadsze, co pozwala na nagromadzenie się W ustroju kwasu węglowego wiążącego nadmiar zasad. Zaburzenia oddychania pochodzenia ośrodkowego powstają nie tylko wtedy, kiedy na ośrodek oddechowy działają kwaśne lub zasadowe wytwory przemiany materii, w związku, z czym zmienia on swoje oddziaływanie. Obniżona zawartość tlenu we krwi i zmniejszone dostarczanie go do mózgu także zakłócają czynność oddychania. Znaczne zubożenie krwi w tlen, jak również znaczne nagromadzenie się w niej dwutlenku węgla powoduje porażenie ośrodka oddechowego. Porażenie to następuje nie tylko wskutek bezpośredniego wpływu tych gazów na ośrodek oddechowy, lecz także drogą odruchu w wyniku podrażnienia chemoreceptorów w zatoce szyjnej i łuku tętnicy głównej. Continue reading „Zaburzenia oddychania pochodzenia osrodkowego”

ZAMARTWICA

ZAMARTWICA Zamartwica asphyxia jest stanem, który cechują znaczne zaburzenia oddychania, krążenia i przemiany materii. Powstaje ona z powodu ciężkich zaburzeń w oddychaniu płucnym, co prowadzi do niedostatecznego nasycenia krwi tlenem i nagromadzenia się w niej dwutlenku węgla. Wynikiem tego stanu jest upośledzenie oddychania tkanek i zatrucie kwaśnymi wytworami przemiany materii. Zatrucie układu nerwowego wywołuje najpierw podrażnienie, później zaś porażenie ważnych dla życia ośrodków nerwowych. W zamartwicy można wyodrębnić trzy okresy. Continue reading „ZAMARTWICA”

Potencjalna walidacja 21-genowego testu ekspresji w raku piersi

Wcześniejsze badania z wykorzystaniem prospektywnego retrospektywnego projektu obejmującego archiwalne próbki guza wykazały, że testy ekspresji genów dostarczają klinicznie przydatnych informacji prognostycznych. Jednak prospektywnie przeprowadzone badanie w populacji leczonej jednolicie dostarcza najwyższego poziomu dowodów potwierdzających kliniczną trafność i użyteczność biomarkera. Metody
Przeprowadziliśmy prospektywne badanie z udziałem kobiet z dodatnim receptorem hormonozależnym, ludzkim receptorem naskórkowego czynnika wzrostu typu 2 (HER2), ujemnym rakiem piersi z węzłem pachowym, z guzami o wielkości od 1,1 do 5,0 cm w największym wymiarze (lub 0,6 do 1,0 cm w największym wymiarze i pośrednim lub wysokim stopniu złośliwości guza), którzy spełnili ustalone wytyczne dotyczące uwzględnienia chemioterapii adiuwantowej na podstawie cech kliniczno-patologicznych. Przeprowadzono test łańcuchowej reakcji polimerazy z odwrotną transkryptazą z 21 genami na tkance guza z zatopioną w parafinie, a wyniki wykorzystano do obliczenia wyniku wskazującego na ryzyko nawrotu raka piersi; Pacjenci zostali przydzieleni do leczenia endokrynologicznego bez chemioterapii, jeśli mieli wynik powtarzający się od 0 do 10, co wskazuje na bardzo niskie ryzyko nawrotu (w skali od 0 do 100, przy czym wyższe wyniki wskazują na większe ryzyko nawrotu).
Wyniki
Spośród 10253 zakwalifikowanych kobiet, 1626 kobiet (15,9%), które uzyskały wynik nawrotu od 0 do 10, otrzymało wyłącznie terapię hormonalną bez chemioterapii. Po 5 latach w tej populacji pacjentów wskaźnik przeżycia wolnego od choroby wynosił 93,8% (95% przedział ufności [CI], 92,4-94,9), a odsetek wolnych od nawrotów raka piersi w odległym miejscu wyniósł 99,3% (95% CI, 98,7 do 99,6), wskaźnik swobody od nawrotu raka piersi w odległym lub lokalnym regionie był 98,7% (95% CI, 97,9 do 99,2), a wskaźnik całkowitego przeżycia wynosił 98,0% ( 95% CI, 97,1 do 98,6).
Wnioski
Wśród pacjentów z dodatnim receptorem hormonalnym, HER2-ujemnym rakiem piersi z ujemnym węzłem pachowym, którzy spełnili ustalone wytyczne dotyczące zalecania chemioterapii adjuwantowej na podstawie cech kliniczno-patologicznych, osoby z nowotworami, które miały korzystny profil ekspresji genu, miały bardzo niski poziom. Continue reading „Potencjalna walidacja 21-genowego testu ekspresji w raku piersi”

Spodziewane badanie nagłej śmierci sercowej wśród dzieci i młodych dorosłych ad 8

Ten wynik diagnostyczny z obserwacji klinicznej był mniejszy niż to, co odnotowano wcześniej. [37] i prawdopodobnie odzwierciedla populacyjny charakter naszego badania, w porównaniu z retrospektywnymi, trzeciorzędowymi badaniami opartymi na ośrodkach. Dokładna ocena kliniczna członków rodzin zagrożonych jest jednak wysoce zalecana i może być uzupełniona autopsją molekularną. 4, 37,383 Nasze badanie ma kilka ograniczeń. Po pierwsze, chociaż wszystkie dostępne zasoby krajowe zostały wykorzystane do zidentyfikowania przypadków nagłej śmierci sercowej w ciągu 3-letniego okresu badania, niektóre przypadki nie zostały uwzględnione, ponieważ w naszym badaniu nie uwzględniono przypadków, w których brakowało danych wystarczających do ustalenia z całą pewnością, czy śmierć była nagła, a przypadki, w których ciało znaleziono ponad 24 godziny po ostatniej wizycie osoby, nie zostały uwzględnione. Po drugie, w trakcie badania wykorzystano różne podejścia metodyczne do analizy genetycznej, które odzwierciedlają szybką eskalację technologii genetycznych w trakcie badania. Wreszcie, zakres obecnego badania nie obejmował przypadków skutecznie resuscytowanego pozaszpitalnego zatrzymania krążenia. Continue reading „Spodziewane badanie nagłej śmierci sercowej wśród dzieci i młodych dorosłych ad 8”

CT z niskim dawkowaniem do oceny podejrzanego zapalenia wyrostka robaczkowego AD 6

U pozostałych pacjentów nie stwierdzono zapalenia wyrostka robaczkowego na podstawie negatywnych wyników w wycinkach wyrostka robaczkowego (w 18 przypadkach), dużego wyglądu wyrostka robaczkowego podczas operacji bez wycięcia wyrostka robaczkowego (w 20 przypadkach) lub dokumentacji medycznej i wywiadu telefonicznego (w 495 przypadkach ). U 72 pacjentów w grupie otrzymującej małą dawkę CT i 86 w grupie otrzymującej dawkę standardową, ustalono rozpoznanie inne niż niespecyficzny ból brzucha lub niespecyficzne zapalenie żołądkowo-jelitowe (patrz Dodatek dodatkowy). Negatywna częstość Appendectomy i Appendiceal Perforation Rate
Tabela 3. Tabela 3. Continue reading „CT z niskim dawkowaniem do oceny podejrzanego zapalenia wyrostka robaczkowego AD 6”

Mononitrate izosorbidu w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową ad 6

Podczas wszystkich schematów leczenia skojarzonego (30 mg do 120 mg) pacjenci byli mniej aktywni (-439 jednostek przyspieszeniomierza na dzień, 95% CI, -792 do -86; P = 0,02) podczas przyjmowania monoazotanu izosorbidu w porównaniu z placebo (Tabela 2 i Rysunek 1C). W porównaniu do wartości wyjściowej średnie dzienne jednostki przyspieszenia spadły wraz ze wzrostem dawek monoazotanu izosorbidu, ale nie placebo (ryc. 2). W przypadku pierwotnego punktu końcowego nie stwierdzono istotnych interakcji pomiędzy efektem leczenia a wyjściową charakterystyką (ryc. 3). Inne wtórne punkty końcowe
W porównaniu z placebo, nie zaobserwowano znaczącego wpływu monoazotanu izosorbidu na 6-minutowy dystans marszu lub wynik duszności po Borg po depresji, wynik ogólny w Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, całkowity wynik w kwestionariuszu Minnesota Living with Heart Failure lub poziom NT-proBNP (Tabela 2). Chociaż różnice w traktowaniu nie były znaczące, kierunek liczbowego wpływu na wyniki jakości życia i poziomy NT-proBNP były niekorzystne dla mononitanu izosorbidu. Continue reading „Mononitrate izosorbidu w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową ad 6”

Redukcja późnej śmiertelności wśród 5-letnich chorych na raka u dzieci czesc 4

Ci pacjenci dostarczyli łącznie 70 806 osobo-lat obserwacji. Spośród osób, które przeżyły, 30% było w wieku od 30 do 39 lat, a 15% było w wieku powyżej 40 lat w ostatniej obserwacji (mediana wieku, 28,5 lat, zakres od 5,5 do 58,5). Ogółem 57% pacjentów otrzymało radioterapię, w tym 77% osób, które przeżyły w latach 70-tych, w porównaniu do 41% w latach 90-tych. Natomiast więcej osób, które przeżyły, otrzymywało chemioterapię (w tym antracykliny i środki alkilujące) w latach 90-tych niż w latach 70-tych, ale średnia skumulowana dawka chemioterapeutyków była niższa (tabela S2 i ryc. S1 i S2 w dodatkowym dodatku). Stawki śmierci
Rysunek 1. Rycina 1. Continue reading „Redukcja późnej śmiertelności wśród 5-letnich chorych na raka u dzieci czesc 4”