Najbardziej zdolna do odrostu jest tkanka laczna

Najbardziej zdolną do odrostu jest tkanka łączna. W gruczołach najlepiej odradza się nabłonek przewodów, komórki zaś miąższowe odradzają się słabo. Komórki natomiast mózgowe u osób dojrzałych nieodradzają się wcale. Odrost może być fizjologiczny i patologiczny. Fizjologiczny odrost polega na zastąpieniu zużytych komórek nowymi i widzimy go w odradzaniu się krwinek czerwonych, naskórka, gruczołów łojowych i błony śluzowej macicy po krwawieniach miesiączkowych. Continue reading „Najbardziej zdolna do odrostu jest tkanka laczna”

Typ oddychania Cheyne Stokesa wystepuje w przypadkach wzmozonego cisnienia sródczaszkowego

Typ oddychania Cheyne Stokesa występuje w przypadkach wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego, w zapaleniu mózgu, W krwotokach do rdzenia przedłużonego, w hemoglobinemii z hemoglobinurią, w ciężkich chorobach serca, nerek i płuc, w niektórych zatruciach i w stanach głębokiego uśpienia środkami usypiającymi. Oddychanie typu Chyeue-Stokesa może wystąpić również u osób zdrowych, np. na dużych wysokościach wskutek zmniejszonego ciśnienia parcjalnego tlenu lub też podczas głębokiego fizjologicznego snu, zwłaszcza u dzieci. Mechanizm powstawania wymienionych typów oddychania polega na tym, że pobudliwość ośrodka oddechowego obniża się z powodu niedostatecznego doprowadzenia do niego tlenu i z powodu zaburzeń w ukrwieniu komórek nerwowych. Gdy pobudliwość ośrodka oddechowego obniża się, ośrodek ten staje się niewrażliwy na zwykły bodziec, to jest na określoną ilość kwasu węglowego, i zwykłe zakwaszenie ośrodka nie pobudza do czynności. Continue reading „Typ oddychania Cheyne Stokesa wystepuje w przypadkach wzmozonego cisnienia sródczaszkowego”

ZABURZENIA ODDYCHANIA PRZY ZMIANACH SKLADU POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

ZABURZENIA ODDYCHANIA PRZY ZMIANACH SKŁADU POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO Zaburzenia oddychania powstają nie tylko wtedy, kiedy toczą się procesy patologiczne w układzie oddychania i innych elementach biorących udział w oddychaniu, lecz również wtedy, kiedy zmienia się skład powietrza atmosferycznego. Wiemy, że zawartość tlenu w powietrzu może ulegać zmianom. Obniżenie się zawartości tlenu w powietrzu występuje na dużych wysokościach, co jest związane z obniżonym ciśnieniem baronetrycznym. Zawartość tlenu w powietrzu oddechowym może również być mniejsza przy zwykłym ciśnieniu atmosferycznym, przede wszystkim zaś wtedy, kiedy ustrój znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym i zużywa znajdujący się w nim tlen lub też w specjalnych warunkach doświadczalnych. Obniżone ciśnienie barometryczne powoduje zmniejszenie się ciśnienia parcjalnego tlenu w powietrzu wdechowym, wskutek czego zostaje zakłócona wymiana gazów w płucach gdyż zmienia się wtedy ciśnienie parcjalne gazów w powietrzu pęcherzykowym. Continue reading „ZABURZENIA ODDYCHANIA PRZY ZMIANACH SKLADU POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO”

Niedotlennosc tkanek przewlekla

Niedotlenność tkanek przewlekła występuje u ludzi przebywających długotrwale na wielkich wysokościach oraz u tych, którzy ulegają stałemu zatruwaniu się jadami działającymi na komórki. Niedotlenność tę cechują objawy zmęczenia zarówno fizycznego, jak i psychicznego. Osłabienie procesów utleniających w tkankach prowadzi do niezupełnego spalania kwaśnych wytworów przemiany materii i powstaje wtedy kwasica niegazowa. Może ona być wyrównana przez wzmożenie oddychania płucnego i uruchomienie zasobów zasad, co utrzymuje pH krwi w granicach prawidłowych. Pogłębienie się zaburzeń oddychania tkankowego nie pozwala już na wyrównanie kwasicy pH krwi przesuwa się wtedy w stronę kwaśną i dochodzi do ciężkiego zatrucia ustroju i jego śmierci. Continue reading „Niedotlennosc tkanek przewlekla”

Potencjalna walidacja 21-genowego testu ekspresji w raku piersi ad

Chemioterapia adjuwantowa zmniejsza ryzyko nawrotu, nawet u pacjentów z chorobą węzła pachowego, u których ryzyko nawrotu jest mniejsze.5-7 W przypadku współczesnych schematów chemioterapii opartych na taksanach lub antracyklinach, wykazano, że proporcjonalne zmniejszenie ryzyka wpływa tylko minimalnie na wiek, pozycję węzła, stopień nowotworu, ekspresję receptora estrogenu lub zastosowanie uzupełniającej terapii hormonalnej.8 Te odkrycia Panel konsensusu Narodowego Instytutu Zdrowia w 2001 r. Uznał, że adiuwantowa polikwenoterapia … powinna być zalecana większości kobiet z miejscowym rakiem piersi, niezależnie od statusu węzłów chłonnych, menopauzy lub receptorów hormonalnych. 9 Powszechne stosowanie chemioterapii adiuwantowej przyczyniło się do spadająca śmiertelność z powodu raka piersi obserwowana w Stanach Zjednoczonych i innych krajach uprzemysłowionych
Ponad 100 000 kobiet w Stanach Zjednoczonych otrzymało diagnozę raka piersi z dodatnim receptorem estrogenu, związanym z ujemnymi węzłami chłonnymi pachowymi w 2014 r.11 Chociaż około 85% tych kobiet może pozostawać wolne od nawrotu w ciągu 10 lat tylko z uzupełniającą terapią endokrynną, dodatek chemioterapii prowadzi do względnego zmniejszenia ryzyka wznowy średnio o około 30%, co przekłada się na absolutną korzyść w szybkości uwolnienia się od nawrotów do 5 punktów procentowych. 13, 13 Wielu pacjentów z dodatnim receptorem estrogenu w związku z tym rak piersi byłby nadmiernie leczony chemioterapią wyłącznie na podstawie cech kliniczno-patologicznych, ponieważ większość pacjentów byłaby odpowiednio leczona terapią endokrynologiczną.
Wcześniejsze badania wykazały, że 21-genowy test ekspresji dostarcza dodatkowych informacji prognostycznych niezależnych od cech kliniczno-patologicznych15, a także przewiduje korzyści z chemioterapii adiuwantowej w chorobie pozytywnej względem receptora estrogenu.16,17 Potwierdzono prospektywną walidację przy użyciu archiwalnych próbek nowotworów badania, w których zastosowano prospektywną retrospektywną konstrukcję.18 Jednakże zatwierdzenie w prospektywnie przeprowadzonych badaniach dostarcza najwyższego poziomu dowodów potwierdzających kliniczną zasadność i ostatecznie kliniczną przydatność nowego biomarkera.19,20
Poniżej przedstawiamy wyniki prospektywnie przeprowadzonego badania klinicznego, Trial Assigning Individalize Opcje leczenia (TAILORx). Ta próba została zaprojektowana w celu dalszej walidacji i udoskonalenia klinicznej użyteczności testu 21-genowego (Oncotype DX Recurrence Score, Genomic Health) w określonej kohorcie niskiego ryzyka u kobiet z dodatnim wynikiem w receptorze hormonalnym, HER2-ujemnym, w węźle pachowym. Continue reading „Potencjalna walidacja 21-genowego testu ekspresji w raku piersi ad”

Potencjalna walidacja 21-genowego testu ekspresji w raku piersi ad 5

Istniały również istotne, ale liczbowo niewielkie różnice między kohortą niskiego ryzyka a kohorty o umiarkowanym zakresie w odniesieniu do wieku (mediana, 58 lat w porównaniu do 55 lat), stanu menopauzy (stan po menopauzie, 70% w porównaniu z 64%), progesteronu -receptor ekspresji (pozytywny receptor progesteronowy, 98% vs. 92%) i rodzaj pierwotnej operacji (lumpektomia, 68% vs. 72%) (P <0,001 dla wszystkich porównań w teście chi-kwadrat). Terapia adjuwantowa
W kohorcie niskiego ryzyka 1626 pacjentów leczenie endokrynologiczne obejmowało inhibitor aromatazy u 963 pacjentów (59%), tamoksyfen w 560 (34%), sekwencyjny tamoksyfen, a następnie leczenie inhibitorami aromatazy u 13 (1%), funkcja jajników supresja w 44 (3%) lub inna lub nieznana terapia u 46 (3%). Chociaż w protokole określono, że chemioterapii nie można podawać, jeśli wynik wznowy wynosił od 0 do 10, w sumie 6 pacjentów otrzymało chemioterapię adiuwantową (u z nich nawrót występował pomimo chemioterapii uzupełniającej).
Stawki za wydarzenia na 5 lat
Rycina 1. Rycina 1. Continue reading „Potencjalna walidacja 21-genowego testu ekspresji w raku piersi ad 5”

Potencjalna walidacja 21-genowego testu ekspresji w raku piersi czesc 4

Oceny końcowe, które były zgodne ze standardem opieki w regularnych odstępach czasu, zostały określone w protokole, a kopie dokumentów źródłowych wspierających każde wydarzenie zostały przejrzane i potwierdzone przez jednego ze współautorów, którzy nie mieli wiedzy na temat grupy badawczej lub wznowień. zdobyć informacje. Analiza statystyczna
Ogólna liczebność próby we wszystkich warstwach ryzyka zdefiniowana w oparciu o wynik nawrotu była spowodowana potrzebą włączenia wystarczającej liczby pacjentów z wynikiem 11 do 25 (ryzyko średniego zakresu) w celu zbadania nieinferności samego leczenia hormonalnego w porównaniu z chemioterapią plus terapia endokrynologiczna. W czwartej planowanej analizie okresowej, która odbyła się w dniu 20 marca 2015 r., Komitet monitorujący dane i bezpieczeństwo ECOGIN zalecił, aby wyniki grupy niskiego ryzyka zostały uwolnione, a także kontynuacja w randomizowanej grupie ryzyka midrange i nieandomized high -strategia kontynuuje zgodnie z planem. Chociaż nie było określonego celu rejestracji dla grupy niskiego ryzyka, duża próba dała możliwość dokładnego oszacowania pięcioletnich współczynników zdarzeń.
Porównania statystyczne charakterystyk wyjściowych obliczono za pomocą testu chi-kwadrat dla zmiennych jakościowych i testu Wilcoxona oraz testu t-Studenta dla zmiennych ciągłych. Rozmiar guza w największym wymiarze, ocena histologiczna guza i ekspresja receptora estrogenu, receptora progesteronu i HER2 zostały określone miejscowo i zgłoszone przez uczestniczące miejsce. Continue reading „Potencjalna walidacja 21-genowego testu ekspresji w raku piersi czesc 4”

Mononitrate izosorbidu w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową cd

Pacjenci zostali poinstruowani, aby nosić przyspieszeniomierze przez 24 godziny dziennie, z wyjątkiem kąpieli lub pływania. Każdy akcelerometr został dopasowany do pacjenta za pomocą numeru seryjnego i aktywowany w momencie jego wydawania, zapewniając dane z datą i datą zsynchronizowane z protokołem badania. Akcelerometry mierzą ruch zgodnie z opisem w dodatkowym dodatku. Pomiary przyspieszenia są wyrażone jako arbitralne jednostki przyspieszenia. Są one przechowywane jako 15-minutowe zbiorcze akcelerometry (96 punktów danych na dzień). 15-minutowe skumulowane zespoły przyspieszeniomierza zostały zsumowane w ciągu 24 godzin, aby zapewnić codzienne jednostki przyspieszenia.
Randomizacja z użyciem zablokowanych bloków, która była stratyfikowana w zależności od miejsca badania, została wykorzystana do przypisania pacjentów w stosunku 1: do jednej z dwóch grup leczenia (6 tygodni, najpierw placebo z krzyżowaniem do 6 tygodni mononitanu izosorbidu lub 6 tygodni monoazotanu izosorbidu najpierw z przejście do 6 tygodni stosowania placebo). Continue reading „Mononitrate izosorbidu w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową cd”

Nodalne rozcięcie na raka żołądka

Artykuł Sasako et al. (Wydanie z 31 lipca) dotyczy skuteczności limfadenektomii D2 w monoterapii w porównaniu z limfadenektomią D2 i sekcją węzłową paranortalną (PAND) w przypadku raka żołądka. Stwierdzenie prawie równego odsetka przeżycia u pacjentów poddawanych wyłącznie limfadenektomii D2 (69,2%) oraz pacjentom poddawanym PAND (70,3%) wydaje się wskazywać, że powiększenie węzłów chłonnych w przypadku raka żołądka może być bardziej ćwiczeniem inscenizacyjnym niż leczeniem. Wynik ten potwierdza strategie chemioterapii neoadiuwantowej i adjuwantowej chemioradioterapii2-4, które, jak wykazano, poprawiają przeżywalność u pacjentów z rakiem żołądka, chorobą, która na ogół była związana ze słabym długoterminowym wynikiem.
Wyniki są również ważne, gdy weźmiemy pod uwagę wcześniejsze zamieszanie związane z obwinianiem za nie tak imponujące wskaźniki przeżycia wśród pacjentów poddawanych operacjom poza Japonią z powodu braku specjalistycznej wiedzy chirurgicznej.5 Wyniki te mogą w rzeczywistości w dużym stopniu odzwierciedlać naturę. Continue reading „Nodalne rozcięcie na raka żołądka”

Zarządzanie ostrymi ranami skórnymi

W artykule na temat leczenia ostrych ran skórnych, Singer i Dagum (wydanie 4 września) zalecam miejscowe niesteroidowe leki przeciwzapalne do leczenia oparzeń pierwszego stopnia. Odnoszą się one do badania, w którym badano leczenie oparzeń słonecznych żelem zawierającym diklofenak sodowy
Chociaż rumień i ból są powszechne w oparzeniach słonecznych i oparzeniach spowodowanych przez ciepło, te dwa warunki różnią się prawie w każdym innym aspekcie, jak wskazał Urbach w 1996 r.3 Opalenizna jest inicjowana przez absorpcję promieniowania ultrafioletowego przez chromofory w górnych warstwach skóry . Uszkodzenie DNA jest głównym początkowym zdarzeniem, prowadzącym do rumienia, który pojawia się kilka godzin po ekspozycji, a szczyt osiąga po 8 do 24 godzin4. Nawet w płonącej, spalonej słońcem tkance, martwica jest prawie zawsze nieobecna, a tkanka leczy się bez blizn. W przypadku uszkodzeń termicznych rumień i powstawanie pęcherzy pojawiają się niemal natychmiast i są inicjowane przez denaturację białek i martwicę tkanek.5
Zabiegi, które są skuteczne w przypadku oparzeń słonecznych, niekoniecznie są skuteczne w przypadku innych rodzajów oparzeń. Continue reading „Zarządzanie ostrymi ranami skórnymi”