Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 8

Ciągłe opracowywanie nowych, randomizowanych, kontrolowanych badań porównujących PCI z CABG z każdym postępem w technologii nie jest wykonalne, ale dane, które są powiązane, ponieważ są one w tym projekcie, mogą być łatwo gromadzone na bieżąco w celu zapewnienia ciągłości dla kolejnych badań. Badanie to pokazuje również szczególne zalety łączenia klinicznych i administracyjnych baz danych. Kliniczne bazy danych dobrze nadają się do korekty ryzyka i identyfikacji klinicznie ważnych podgrup, ale brakuje im informacji na temat długoterminowych wyników. Zbiory danych administracyjnych mają ograniczoną zdolność do rozważań klinicznych, ale dostarczają informacji na temat długoterminowych wyników. Łączenie danych klinicznych z danymi administracyjnymi opiera się na zaletach każdego z nich.
Istnieje kilka ograniczeń tego badania. Pomimo wysiłków STS i ACCF w celu zapewnienia skoordynowanych, zharmonizowanych rejestrów danych, istnieją ograniczenia danych, które z kolei ograniczają możliwość dopasowania danych do rejestrów i prowadzą do pewnej niepewności co do interpretacji zmiennych, które mogłyby wpłynąć na wyniki . Czas, jaki upłynął od początku zdarzenia, był inny w tabeli dla niektórych zmiennych, co spowodowało niewielkie różnice w definicjach między bazami danych. Dane angiograficzne w rejestrach STS i ACCF nie są tak szczegółowe, jak w przypadku współczesnych badań, takich jak SYNTAX; w związku z tym zdolność do ustalenia równowagi w odniesieniu do zmiennych angiograficznych była ograniczona. Żadne obszerne bazy danych klinicznych nie zawierają danych anatomicznych wymaganych do obliczenia wyniku SYNTAX. Dane dotyczące rezerwy przepływu wieńcowego lub innych danych funkcjonalnych lub anatomicznych mogą w przyszłości zastąpić dane ściśle angiograficzne.
Badanie ASCERT jest badaniem obserwacyjnym, a nieskorygowany profil kliniczny i ocena skłonności do CABG różniły się pomiędzy grupami leczenia. Mimo że korekta z zastosowaniem odwrotnego prawdopodobieństwa ważenia zapewniła doskonałą równowagę między populacjami CABG i PCI, potencjał pozostaje bez wpływu na czynniki zakłócające, które wpłynęły na wyniki. Niektóre zmienne, które są znane w praktyce klinicznej i mają głęboki wpływ na wybór rewaskularyzacji (np. Rozległa choroba wieńcowa, obecność przewlekłych całkowitych niedrożności naczyń wieńcowych i słabość pacjenta) nie były dostępne dla tej analizy. Chociaż analiza wrażliwości sugeruje, że albo pojedyncza potężna zmienna, albo kilka zmiennych zakłócających, działających wspólnie, mogłaby prawdopodobnie uwzględniać różnice między grupami w zakresie przeżywalności, takie czynniki zakłócające mogłyby również zwiększyć różnicę.
Nasze badanie ma również ograniczenia analityczne. Brak danych dla niektórych zmiennych – w szczególności wskaźnika przesączania kłębuszkowego i frakcji wyrzutowej Ponadto dopasowanie probabilistyczne może nie być tak niezawodną metodą wyszukiwania dopasowań w bazach danych, co w przypadku korzystania z uniwersalnego identyfikatora pacjenta, który nie był dostępny. Ostatecznie populacja badana składała się w całości z pacjentów z Medicare; dlatego wyniki nie mogą być generalizowane dla młodszych pacjentów.
Podsumowując, w badaniu ASCERT wykorzystano dane z bazy danych ACCF PCI i bazy danych STS CABG, z powiązaniem z rekordami roszczeń CMS, w celu oceny porównawczej skuteczności PCI i CABG. Stwierdziliśmy, że wśród pacjentów w wieku powyżej 65 lat z wielonaczyniową chorobą wieńcową, która nie wymagała leczenia w trybie nagłym, w porównaniu z PCI uzyskano przewagę przewlekłego przeżycia w dłuższym okresie.
[podobne: caroline fashion, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej, zrosty opłucnowe ]