Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 7

Przeprowadzono siedem randomizowanych, kontrolowanych badań porównujących CABG z angioplastyką balonową, 12-18 czterech porównujących CABG z PCI i umieszczeniem gołych stentów metalowych, 19-22 i jednego porównującego CABG z PCI i umieszczeniem stentów uwalniających lek. przewaga z CABG była widoczna w badaniu Stent or Surgery (SoS; ClinicalTrials.gov number, NCT00475449) 23 oraz w podgrupie z leczoną cukrzycą w badaniu angioplastyki angioplastyki niedokrwiennej (BARI, NCT00000462) .24 Metaanaliza tych prób , która obejmowała 7812 pacjentów, wykazała tendencję do przewagi w zakresie przeżycia z CABG.1 W analizie podgrup pod względem obecności lub braku cukrzycy, wśród pacjentów z cukrzycą stwierdzono przewagę przeżywalności z CABG, podczas gdy nie było istotnej przewagi pacjenci, którzy nie mieli cukrzycy. Wśród pacjentów w wieku poniżej 55 lat zaobserwowano tendencję do korzyści z PCI w porównaniu z CABG, podczas gdy wśród pacjentów w wieku powyżej 65 lat śmiertelność była znacznie wyższa w przypadku PCI. Ta metaanaliza nie uwzględniała synergii między PCI z badaniem Taxus i Cardiac Surgery (SYNTAX, NCT00114972), randomizowanym badaniem, w którym stosowano współczesne metody rewaskularyzacji. Po 3 latach wśród pacjentów w badaniu SYNTAX z chorobą trójnaczyniową zarówno ogólny odsetek zgonów, jak i częstość zgonów z przyczyn kardiologicznych były istotnie niższe u pacjentów, którzy przeszli CABG niż u pacjentów po PCI.25. umieralność była znacząco niższa w badaniu SYNTAX niż w niniejszym badaniu, prawdopodobnie dlatego, że pacjenci w badaniu SYNTAX byli młodsi, mogli mieć mniej współistniejących stanów lub mogą mieć mniej ciężką chorobę. Sześć wcześniejszych badań obserwacyjnych, z których trzy były badaniami wieloośrodkowymi26-28, a trzy z nich były badaniami jednoośrodkowymi, 29-31 również wykazały wyniki podobne do przedstawionych tutaj. Konsekwentne ustalenia w tych badaniach obserwacyjnych wspierają ustalenie przewagi w zakresie przeżycia z CABG obserwowanym w naszym badaniu. Podczas gdy wieloośrodkowe badania koncentrowały się na pojedynczym państwie26, 27 lub regionie28 w Stanach Zjednoczonych, krajowy zakres obecnego badania wskazuje, że korzystne wskaźniki przeżycia obserwowane wśród osób wybranych do CABG obejmują całe Stany Zjednoczone.
Badanie ASCERT pokazuje potencjalne korzyści związane z łączeniem dużych klinicznych i administracyjnych baz danych w celu oceny porównawczej skuteczności terapii w dużych populacjach pacjentów. Być może najbardziej przekonującą zaletą tego podejścia jest zdolność do oceny wyników w reprezentatywnych populacjach pacjentów, a nie wybranej populacji w randomizowanym, kontrolowanym badaniu
[więcej w: elofen syrop, zoz kłobuck, przychodnia aksamitna rejestracja ]