Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 5

Wskaźniki przeżycia w populacjach CABG i PCI z nieskorygowanej analizy. Wykazano skumulowaną śmiertelność z CABG i PCI oraz względne ryzyko CABG w porównaniu z PCI. Rysunek 3. Ryc. 3. Stawki przeżycia w populacjach CABG i PCI, z analizy skorygowanej za pomocą odwrotnego prawdopodobieństwa ważenia. Wykazano skumulowaną śmiertelność z CABG i PCI oraz względne ryzyko CABG w porównaniu z PCI. Wstawka pokazuje te same dane na powiększonej osi y.
Czas obserwacji wynosił od do 5 lat (średni okres obserwacji: ogółem 2,72 roku, grupa CABG 2,82 roku i grupa PCI 2,63 roku, mediana czasu obserwacji: ogółem 2,67 roku, grupa CABG 2,83 roku i grupa PCI, 2,53 lata). Nieskorygowane krzywe przeżycia pokazano na rycinie 2, a krzywe przeżywalności skorygowane za pomocą odwrotnego prawdopodobieństwa ważenia pokazano na rycinie 3. Po roku nie zaobserwowano znaczącej różnicy w skorygowanej śmiertelności między grupami (6,2% w grupie CABG jako w porównaniu z 6,6% w grupie PCI, współczynnik ryzyka 0,95, przedział ufności 95% [CI], 0,90 do 1,00). Skorygowana 4-letnia śmiertelność wynosiła 16,4% w grupie CABG i 20,8% w grupie PCI (współczynnik ryzyka 0,79, 95% CI, 0,76 do 0,82). Analiza wrażliwości przeprowadzona z wykorzystaniem modelu Coxa oraz z wykorzystaniem danych z grup dopasowanych do celu dała podobne wyniki (Tabela i Figura 2 w Dodatku Uzupełniającym). Czteroletnie wskaźniki ryzyka wskazują na korzyści wynikające z CABG w podgrupach zdefiniowanych według płci, wieku, obecności lub braku cukrzycy, wskaźnika masy ciała, obecności lub braku przewlekłej choroby płuc, frakcji wyrzutowej i wskaźnika filtracji kłębuszkowej (ryc. 3). w Dodatku Uzupełniającym) oraz w grupie wysokiego ryzyka i grupie niskiego ryzyka. CABG było również związane z korzyścią dla wszystkich podgrup zdefiniowanych według kwintyla skali skłonności dla CABG (od najniższego kwintyla, od 0 do 20%, do najwyższego kwintyla, od 80 do 100%). Tak więc wskaźnik przeżycia był lepszy w przypadku CABG nawet u pacjentów, u których skłonność była najbardziej zgodna z wyborem do PCI.
Wpływ niezmierzonych zakłóceń
Rysunek 4. Rysunek 4. Wpływ niezmierzonych czynników zakłócających. Przedstawiono analizę wrażliwości, która pokazuje, jak silna musi być pojedyncza substancja zakłócająca, aby uwzględnić przewagę CABG nad PCI, która została wykryta w skorygowanej analizie. Pojedynczy niezmierzony czynnik zakłócający może wytworzyć obserwowane różnice w przeżyciu tylko wtedy, gdy zwiększy długoterminowe ryzyko zgonu o współczynnik około dwóch lub jeśli długoterminowe ryzyko zgonu było trzy do pięciu razy wyższe w grupie PCI niż w przypadku Grupa CABG. Na przykład, jeśli czynnik zakłócający był obecny u 10% pacjentów w grupie CABG (zielona linia zakrzywiona), ale u 35% pacjentów w grupie PCI (oś x) i jeśli zwiększał ryzyko zgonu przez czynnik nieco więcej niż dwa (współczynnik ryzyka, 2,09), to ten sam czynnik zakłócający sam w sobie może odpowiadać za zaobserwowaną różnicę śmiertelności między badanymi grupami.
Szacowany średni współczynnik ryzyka z CABG w porównaniu z PCI w analizie modelu Coxa był podobny do szacowanego 4-letniego współczynnika ryzyka uzyskanego przy użyciu odwrotnego prawdopodobieństwa ważenia (współczynnik ryzyka zmieniony covariate, 0,79; 95% CI, 0,76 do 0,82)
[podobne: biseptol ulotka, zmiany zwyrodnieniowo wytwórcze, schoenleina henocha ]