Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 3

Odwrotne ważenie prawdopodobieństwa, które było oparte na skali skłonności, było następnie wykorzystywane jako podstawowe narzędzie do dostosowania różnic między dwiema grupami terapeutycznymi.5 To podejście, które zostało wdrożone w celu stworzenia równowagi, obejmowało ważenie każdego pacjenta, który poddał się CABG odwrotnością prawdopodobieństwo, że zostanie on wybrany do CABG i waga każdego pacjenta, który przeszedł PCI odwrotnie niż prawdopodobieństwo, że zostanie on wybrany do PCI. Zweryfikowaliśmy wydajność modelu skłonności, porównując rozkład zmiennych współzmiennych i oceny skłonności między grupami terapeutycznymi zarówno przed jak i po odwrotnym obciążeniu prawdopodobieństwa.6 Analiza statystyczna
Statystyki podsumowujące są przedstawione jako wartości procentowe w przypadku zmiennych jakościowych i jako średnie z odchyleniami standardowymi w przypadku zmiennych ciągłych. Wyjściową charakterystykę pacjentów porównano między grupami leczonymi za pomocą testu chi-kwadrat Pearsona dla zmiennych jakościowych i testu sumy rang Wilcoxona dla zmiennych ciągłych.
Pierwszorzędowym punktem końcowym była śmiertelność z dowolnej przyczyny, która została zidentyfikowana na podstawie informacji w bazie danych CMS. Pacjentów obserwowano od daty rewaskularyzacji wskaźnika do 31 grudnia 2008 r. Nieskorygowane krzywe przeżycia zostały oszacowane za pomocą metody Kaplana-Meiera7; Skorygowane krzywe przeżycia zostały oszacowane za pomocą podejścia odwrotnego prawdopodobieństwa Cole a i Hernana.8 Dla każdej grupy leczenia, krzywe przeżycia skorygowane za pomocą odwrotnego prawdopodobieństwa ważenia przedstawiają oczekiwany wskaźnik przeżycia, jeśli leczenie przedmiotem zainteresowania ( PCI lub CABG) zostały zastosowane do wszystkich badanych pacjentów. Wykorzystując szacunkowe wskaźniki przeżycia wśród pacjentów poddawanych PCI oraz wśród osób przechodzących CABG, obliczyliśmy współczynniki ryzyka w określonych punktach czasowych i zastosowaliśmy metody ładowania początkowego w celu uzyskania 95% przedziałów ufności. Porównanie CABG z PCI przeprowadzono w całej populacji iw prospektywnie zdefiniowanych podgrupach.
Przeprowadzono kilka analiz czułości (jak opisano w dodatkowym dodatku). Krzywe przeżycia zostały ponownie oszacowane osobno dla CABG i PCI z użyciem modeli proporcjonalnego hazardu Coxa bez oceny skłonności.9 Współzmienne dla każdego modelu były identyczne jak w modelu skłonności opisanym powyżej. Korzystając z tych modeli, oszacowaliśmy średnie krzywe przeżywalności, które byłyby przewidywane, gdyby wszyscy pacjenci objęci badaniem przeszli PCI i gdyby wszyscy pacjenci zostali poddani CABG. Połączyliśmy także odwrotne ważenie prawdopodobieństwa i podejścia oparte na modelach dla podwójnie solidnej analizy.10 Ponadto przeprowadziliśmy analizę wrażliwości z wykorzystaniem danych od pacjentów dobranych pod kątem oceny skłonności.
Zbadaliśmy również wpływ potencjalnych niezmierzonych czynników zakłócających
[hasła pokrewne: maść novate, bisocard 5mg, fashion caroline ]