Porównawcza skuteczność strategii rewaskularyzacji AD 2

Dane zostały zebrane w uczestniczących instytucjach baz danych STS i ACCF i zostały zebrane i przeanalizowane przez autorów, którzy gwarantują dokładność danych i wszystkich analiz. Niezależna instytucjonalna komisja rewizyjna zatwierdziła badanie i uchyliła wymóg uzyskania świadomej zgody. Badana populacja
Proces wyboru populacji badanej rozpoczął się wraz z identyfikacją roszczeń CMS dla CABG lub PCI z datami zakończenia hospitalizacji między stycznia 2004 a 31 grudnia 2007 r. Z witryn uczestniczących zarówno w bazie danych ACCF PCI (rejestr CathPCI), jak i Baza danych STS dla dorosłych kardiochirurgów (ACD). Rejestr CathPCI i ACD połączono z plikami roszczeń CMS przez dopasowanie probabilistyczne, co pozwoliło obejść potrzebę uniwersalnych identyfikatorów pacjentów.3 Rekordy z baz klinicznych i baz danych CMS uznawano za reprezentujące tego samego pacjenta, jeśli były w pełni dopasowane pod względem zestawu. pośrednich identyfikatorów, w tym data urodzenia pacjenta, płeć, numer identyfikacyjny szpitala, data przyjęcia i data wydania.
Pacjenci zostali wykluczeni z badania, jeśli spełnili którekolwiek z poniższych kryteriów: choroba jednonaczyniowa, lewa główna choroba wieńcowa, wstrząs kardiogenny w ciągu 24 godzin przed CABG lub w chwili przyjęcia do szpitala na PCI, zawał serca w ciągu 7 dni przed CABG lub przed przyjęciem do szpitala na PCI, wprowadzenie wewnątrzaortalnej pompy balonowej przed zabiegiem, CABG lub chirurgiem zastawkowym lub PCI w ciągu 180 dni przed obecnym przyjęciem. Jeśli raport CABG i raport PCI były powiązane z tym samym rekordem roszczenia CMS, pacjent został uznany za poddanego PCI, a następnie CABG. Analizowano tylko pierwszy kwalifikujący się rekord rewaskularyzacji dla każdego pacjenta.
Korekta różnic między grupami
Oczekiwano, że populacja objęta badaniem PCI i populacja badana CABG będą się znacznie różnić pod względem cech pre-prepeduralnych. W związku z tym zebraliśmy informacje na temat podstawowych zmiennych, które były dostępne w obu rejestrach, aby umożliwić porównanie porównań. Zmienne wspólne dla obu rejestrów zostały określone w wersjach 2.41 i 2.52 specyfikacji danych dla ACD oraz wersji 2 i 3 specyfikacji danych dla rejestru CathPCI. Obliczono brakujące wartości zmiennych ciągłych przez stratyfikację pacjentów według grupy leczenia i kombinacji powiązanych czynników ryzyka, a następnie przypisanie mediany dla poszczególnych warstw. Brakujące zmienne kategoryczne przypisano do najbardziej powszechnej kategorii. Dodatkowe szczegóły dotyczące podejścia do imputacji znajdują się w dodatkowym dodatku, dostępnym wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Oceny skłonności do oszacowania prawdopodobieństwa, na podstawie charakterystyki pacjenta i szpitala, że pacjenci byliby wybrani do CABG, zostały opracowane przy użyciu regresji logistycznej, aby skorygować różnice między grupami w podstawowych cechach pacjentów i szpitali. poszczególne zmienne uwzględnione w modelu skłonności są podane w Dodatku Uzupełniającym
[patrz też: przychodnia aksamitna rejestracja, biseptol ulotka, szelazo opinie ]