Podpisy genów stromalnych w chłoniakach wielkokomórkowych

Dodanie rytuksymabu do skojarzonej chemioterapii z cyklofosfamidem, doksorubicyną, winkrystyną i prednizonem (CHOP) lub R-CHOP znacznie poprawiło przeżycie pacjentów z rozlanym chłoniakiem z dużych limfocytów B. To, czy sygnatury ekspresji genów korelują z przeżyciem po leczeniu rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B, jest niejasne. Metody
Profilowaliśmy ekspresję genów w próbkach biopsji wstępnej od 181 pacjentów z rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B, którzy otrzymali CHOP i 233 pacjentów z tą chorobą, którzy otrzymali R-CHOP. Wielowymiarowy model przewidywania przeżycia oparty na ekspresji genów pochodzący z grupy treningowej został przetestowany w grupie walidacyjnej.
Wyniki
Model wielowymiarowy utworzony z trzech sygnatur ekspresji genów – określanych jako zarodkowe centrum B , zręby-1 i zręby-2 – przewidywał przeżycie zarówno u pacjentów, którzy otrzymali CHOP, jak iu pacjentów, którzy otrzymali R-CHOP. Prognostycznie korzystna sygnatura zrębu-1 odzwierciedlała odkładanie pozakomórkowej macierzy i naciekanie histiocytarne. Natomiast prognostycznie niekorzystna sygnatura zrębu-2 odzwierciedlała gęstość naczyń krwionośnych guza.
Wnioski
Przeżycie po leczeniu rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B zależy od różnic w komórkach odpornościowych, zwłóknienia i angiogenezy w mikrośrodowisku guza.
Wprowadzenie
Chociaż rozlany chłoniak z dużych komórek B jest uleczalny z zastosowaniem schematów chemioterapii opartych na antracyklinie, takich jak połączenie cyklofosfamidu, doksorubicyny, winkrystyny i prednizonu (CHOP), dodanie immunoterapii rytuksymabem (R-CHOP) poprawiło całkowity czas przeżycia u pacjentów z rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B o 10-15%. 2 Rozlany chłoniak z dużych limfocytów B jest chorobą heterogenną molekularnie 3 i nie jest jasne, czy rytuksymab poprawia wyniki w pewnych podgrupach pacjentów.
Profilowanie ekspresji genów zidentyfikowało dwa pod względem biologicznym i klinicznie odrębne podtypy molekularne rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B. Cząsteczka rozlanego chłoniaka o dużych rozmiarach B-komórkowego podobna do komórki B prawdopodobnie powstaje z prawidłowego miejsca zarodkowego B komórki, podczas gdy aktywowany podtyp typu B może powstawać z komórki B po zakażeniu, która jest blokowana podczas różnicowania plazmacitycznego. Wiele mechanizmów onkogennych rozróżnia te podtypy: rozsiane zarodkowe komórki B rozlane z dużych komórek B mają nawracające translokacje t (14; 18), podczas gdy uaktywnione limfocyty B typu komórkowego z rozlanymi limfocytami B mają nawracającą trisomię 3 i delecja inhibitora alternatywnej ramki odczytu kinazy 4A (locus INK4A / ARF), jak również konstytutywna aktywacja szlaku sygnałowego antyapoptotycznego czynnika jądrowego (NF) -kB .4,6-10 Z chemioterapią podobną do CHOP, 5- roczny wskaźnik przeżywalności u pacjentów z chłoniakiem rozlanym z dużych komórek B zarodkowym-centrum-B i tymi z aktywowanym rozlanym chłoniakiem z dużych komórek typu B wynosił odpowiednio 60% i 30%.
W innym podejściu analitycznym zidentyfikowano cztery sygnatury ekspresji genów, które odzwierciedlały wyraźne cechy biologiczne guzów rozlanego chłoniaka z dużych komórek B, które były związane z przeżyciem wśród pacjentów, którzy otrzymali CHOP.4. Oznaczenie centrum zarodkowego-centrum było związane z korzystne rokowanie i równoległe rozróżnienie pomiędzy aktywowanym chłoniakiem z komórek B typu B i komórkowym zarodkowym, przypominającym komórki B
[przypisy: mięsień krawiecki, szelazo opinie, mykoplazmatyczne zapalenie płuc ]