Podpisy genów stromalnych w chłoniakach wielkokomórkowych ad 5

Komórkowa pochodna prognozowanych ekspresji genów w chłoniaku rozlanym z dużych komórek B. Panel A pokazuje względną ekspresję genu sygnatur komórek B zrębu-1, zrębu-2 i zarodkowego-centrum w podtypach CD19 + złośliwych i niezłośliwych pod względem CD19 komórek izolowanych z trzech próbek biopsyjnych od pacjentów z rozlanym chłoniakiem z dużych limfocytów B (DLBCL). Geny sygnatur sygnowanych przez Stromal-1 i zrębowy-2 ulegały silniejszej ekspresji w komórkach niezłośliwych, podczas gdy geny sygnatur zarodkowej komórki B były silniej eksprymowane w komórkach złośliwych. Stosunki log2 poziomów ekspresji genu w subpopulacji CD19 do subpopulacji CD19 + przedstawiono na podstawie pokazanej skali kolorów. Panel B pokazuje zależność sygnatury zrębu-1 od sygnatur ekspresji genów pochodzących od normalnych komórek. Continue reading „Podpisy genów stromalnych w chłoniakach wielkokomórkowych ad 5”

Podpisy genów stromalnych w chłoniakach wielkokomórkowych czesc 4

Panel B pokazuje oparty na ekspresji genów czynnik predykcyjny przeżycia u pacjentów z rozlanym chłoniakiem z dużych limfocytów B traktowanych R-CHOP. Szacunki Kaplana-Meiera dotyczące przeżycia wolnego od progresji (po lewej) i przeżycia całkowitego (po prawej) oparte są na modelu wielowymiarowym pochodzącym z sygnatur ekspresji genów centrum kiełkowego B, zrębu-1 i zrębu-2. Wyniki oceny predykcji przeżycia pochodzące z tego modelu zostały wykorzystane do uszeregowania przypadków chłoniaka, które następnie zostały podzielone na grupy kwartylowe, jak wskazano. R-CHOP oznacza rytuksymab plus chemioterapię skojarzoną z cyklofosfamidem, doksorubicyną, winkrystyną i prednizonem. Profilowaliśmy ekspresję genową w 414 próbkach biopsji wstępnej od pacjentów z nowo zdiagnozowanym rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B, w tym grupą treningową 181 pacjentów leczonych CHOP lub samą chemioterapią podobną do CHOP oraz grupą 233 pacjentów leczonych podobną chemioterapią plus rituximab. Continue reading „Podpisy genów stromalnych w chłoniakach wielkokomórkowych czesc 4”

Podpisy genów stromalnych w chłoniakach wielkokomórkowych cd

Nie przeprowadzono żadnej wcześniejszej analizy przeżycia ani analizy podgrup z grupami walidacyjnymi (tj. Kohortami MMMLNP CHOP i R-CHOP). Model Cox został wykorzystany do identyfikacji genów związanych z przeżyciem i do zbudowania modeli przetrwania wielowymiarowego. Modele i związane z nimi współczynniki skalowania zostały ustalone, w oparciu o grupę szkoleniową CHOP, a następnie ocenione w grupach walidacyjnych. Wszystkie zgłaszane wartości P są dwustronne, z wyjątkiem tych w grupach walidacyjnych, które są jednostronnymi wartościami P w kierunku obserwowanego wpływu na grupę treningową. Continue reading „Podpisy genów stromalnych w chłoniakach wielkokomórkowych cd”

Podpisy genów stromalnych w chłoniakach wielkokomórkowych ad

Sygnatura proliferacji była związana ze złym rokowaniem i obejmowała MYC i jego geny docelowe. Sygnatura głównego kompleksu zgodności tkankowej (MHC) klasy II została wyciszona w komórkach nowotworowych w podgrupie pacjentów z rozlanym chłoniakiem z dużych limfocytów B; zdarzenie to wiązało się z mniejszym przeżyciem.4,12 Czwarta sygnatura prognostyczna, określana jako węzeł chłonny , była związana z korzystnym rokowaniem i zawierała składniki macierzy pozakomórkowej, co sugeruje, że może odzwierciedlać naturę mikrośrodowiska guza. Te sygnatury przewidywały przeżycie w statystycznie niezależny sposób, wskazując, że wiele zmiennych biologicznych dyktuje odpowiedź na chemioterapię CHOP w rozlanym chłoniaku z dużych limfocytów B. Aby ocenić biologiczną podstawę przeżycia po leczeniu rozlanego chłoniaka z dużych limfocytów B, profilowaliśmy ekspresję genów w próbkach biopsji wstępnej otrzymanych od pacjentów leczonych za pomocą CHOP lub R-CHOP. Użyliśmy tych danych do wyszukiwania sygnatur ekspresji genów różnych aspektów biologii nowotworów, które były związane z przeżyciem. Continue reading „Podpisy genów stromalnych w chłoniakach wielkokomórkowych ad”

Innowacje w podstawowej opiece zdrowotnej – pozostawanie o krok przed wypaleniem cd

EMR mogą poprawić komunikację i wydajność, ale często obciążają lekarzy obowiązkiem wprowadzania danych. Lekarze w praktyce Dubuque dyktują swoje notatki, a członkowie personelu pomocniczego zajmują się wprowadzaniem danych. Drużyny współpracujące ze specjalistami w zakresie opieki nad pacjentem współpracują z główną pielęgniarką każdego lekarza (pielęgniarką lub licencjonowaną pielęgniarką), odpowiedzialną za przegląd wyników badań laboratoryjnych i podejmowanie decyzji, które z nich zasługują na uwagę lekarzy. Pielęgniarki wykonują również rutynowe czynności kontrolne u pacjentów z chorobami przewlekłymi, na przykład podczas badania stóp pacjentów z cukrzycą i sprawdzania moczu pod kątem obecności mikroalbuminy. Niedawno pacjent z historią raka piersi miał nieprawidłową mammografię i zalecono biopsję. Continue reading „Innowacje w podstawowej opiece zdrowotnej – pozostawanie o krok przed wypaleniem cd”

Innowacje w podstawowej opiece zdrowotnej – pozostawanie o krok przed wypaleniem ad

Oferując wiele opcji planowania, menedżerowie zapewniają lekarzom większą autonomię, ponieważ oceniają sposoby maksymalizacji liczby osób, którymi lekarz może zająć się dzięki wysokiej jakości usług – powiedział internista Scott Smith, dyrektor medyczny odpowiedzialny za podstawową opiekę i serwis. Mimo to menedżerowie martwią się stresem i wypaleniem lekarza. Walczymy ze zrównoważonym rozwojem kariery, nawet jeśli posiadamy systemy wsparcia – powiedział Smith. Eksperymenty Sinsky ego ze strategiami efektywności były oczywiste przy niedawnej kontroli. Przed wejściem do sali egzaminacyjnej Sinsky zatrzymał się na mini-rwetes z pielęgniarką, która zebrała wyniki ostatnich badań laboratoryjnych pacjenta – zamówionych po jej poprzedniej wizycie – i przyjęła jej oznaki życia i krótką historię. Continue reading „Innowacje w podstawowej opiece zdrowotnej – pozostawanie o krok przed wypaleniem ad”

Innowacje w podstawowej opiece zdrowotnej – pozostawanie o krok przed wypaleniem

Odkąd dołączyła do dużej grupy medycznej specjalizującej się w wielu specjalistycznych mediach w Dubuque, Iowa, 21 lat temu, internista Christine Sinsky udoskonaliła swoje systemy treningowe i strategie testowania w celu poprawy skuteczności. Jej celem jest pozostawienie wystarczająco dużo czasu podczas spotkań, aby zrobić to, co lubi najbardziej: poznać jej pacjentów. W połowie lat dziewięćdziesiątych, kiedy wytyczne dotyczące praktyki klinicznej uległy zwielokrotnieniu, a wymagania dotyczące kodowania ubezpieczenia stały się bardziej złożone, Sinsky stał się zdesperowany. Czułem się, jakbym stawał się przewodnikiem po automacie i dronie dokumentacyjnym – wspominała. To mnie drenowało i nie czułem, że tego chcieli pacjenci. Continue reading „Innowacje w podstawowej opiece zdrowotnej – pozostawanie o krok przed wypaleniem”

Podpisy genów stromalnych w chłoniakach wielkokomórkowych ad 8

Sygnatura zrębu-1 zawiera geny, które są skoordynowane w wielu prawidłowych tkankach mezenchymalnych, z których większość koduje białka, które tworzą lub modyfikują macierz pozakomórkową. Jeden składnik sygnatury zrębu-1, fibronektyna, był zlokalizowany do włóknistych nici insynuowanych pomiędzy złośliwymi komórkami chłoniaka, co sugeruje, że ta sygnatura odzwierciedla charakter zwłóknienia wielu rozlanych chłoniaków o dużych limfocytach B. Kluczem do tej reakcji zwłóknienia może być inny składnik sygnatury zrębu-1, CTGF, który uczestniczy w wielu reakcjach i chorobach zwłóknieniowych. CTGF także promuje wzrost guza i przerzuty nowotworów nabłonkowych Inną charakterystyczną cechą guzów z wysoką ekspresją sygnatury zrębu-1 była infiltracja przez komórki linii mieloidowej. Różne komórki tej linii zostały zaangażowane w patogenezę raków nabłonkowych, w tym makrofagów związanych z guzem, komórek supresorowych pochodzących z mieloidów i monocytów eksprymujących Tie2. Continue reading „Podpisy genów stromalnych w chłoniakach wielkokomórkowych ad 8”

Podpisy genów stromalnych w chłoniakach wielkokomórkowych ad 7

Analiza immunohistochemiczna próbek biopsyjnych od pacjentów z rozlanym chłoniakiem z dużych komórek B. Panel A pokazuje, że fibronektyna, składnik sygnatury zrębu-1, była zlokalizowana w widocznym miejscu w włóknistych pasmach biegnących pomiędzy złośliwymi komórkami w próbkach biopsyjnych. Panele B, C i D wykazują metaloproteina-zę 9 macierzy (MMP9), odpowiednio wydzieloną białkową kwasową bogatą w cysteinę (SPARC) i czynnik wzrostu tkanki łącznej (CTGF). Każdy z tych składników sygnatury zrębu-1 był zlokalizowany głównie w komórkach histiocytarnych infiltrujących próbki biopsyjne. Panele E i F pokazują kolokalizację SPARC i CTGF z markerem mielomonocytowym CD68. Continue reading „Podpisy genów stromalnych w chłoniakach wielkokomórkowych ad 7”

Płać teraz, świadczenia mogą być kontynuowane – przypadek angiografii tomografii komputerowej serca cd

Bez tego dowodu, angiograficzny obraz serca serca o wysokiej rozdzielczości jest po prostu kolejnym ładnym obrazem. W rzeczywistości istnieją pewne dowody na to, że obrazowanie serca prowadzi do dodatkowych niepotrzebnych procedur, takich jak dodatkowe testy diagnostyczne, rewaskularyzacje lub biopsje do przypadkowych odkryć . Co gorsza, sprzęt angiograficzny CT serca bombarduje pacjentów promieniowaniem o wiele rzędów wielkości większym niż tradycyjne radiogramy – stwarzające ryzyko, którego nigdy dotąd nie badano dogłębnie. Brenner i Hall3 oszacowali, że 1,5 do 2,0% wszystkich przypadków raka w Stanach Zjednoczonych można przypisać promieniowaniu CT. Przeszkody we wdrażaniu podejścia opartego na dowodach obejmują naszą wiarę w technologię, błędne przekonanie, że testy mogą zapobiegać zawałowi serca, wpływ lobbingu na politykę CMS, system opłat za usługi, który często opłaca procedury bez wystarczającego nadzoru nad ich stosownością oraz brak konsensusu, że dowody świadczące o korzyściach płynących z techniki powinny stanowić warunek wstępny jej powszechnego stosowania. Continue reading „Płać teraz, świadczenia mogą być kontynuowane – przypadek angiografii tomografii komputerowej serca cd”