Mononitrate izosorbidu w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową ad

Przyłbice przyspieszone przez pacjenta zapewniają ciągłą ocenę aktywności fizycznej w codziennym życiu i mogą dokładniej odzwierciedlać wpływ terapii na stan funkcjonalny.18,19 W związku z tym przeprowadziliśmy działanie azotanu na tolerancję czynności w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową (NEAT- HFpEF), aby przetestować hipotezę, że monoazotan izosorbidu o przedłużonym uwalnianiu zwiększy codzienny poziom aktywności u pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową, co oceniają przyspieszeniomierze zużyte przez pacjenta.13 Metody
Przestudiuj badanie
Próba NEAT-HFpEF była sponsorowana przez National Heart, Lung and Blood Institute. Protokół został zatwierdzony przez komisję ds. Przeglądu protokołów instytutowej sieci badań klinicznych niewydolności serca i monitorowany przez sieć monitorującą dane i monitorowanie bezpieczeństwa. Komitet ds. Etyki w każdej z uczestniczących stron zatwierdził projekt próbny. Zbieranie danych, zarządzanie nimi i analiza były wykonywane w ośrodku koordynującym dane w Duke Clinical Research Institute. Wszyscy autorzy dokonali przeglądu i zatwierdzili rękopis oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za dokładność i kompletność danych oraz za wierność tego raportu w protokole badania, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie.
Badaj pacjentów
Pacjenci ambulatoryjni z rozpoznaniem niewydolności serca byli uprawnieni, jeśli mieli 50 lat lub więcej i mieli niewydolność serca podczas otrzymywania stabilnej terapii medycznej. Pacjenci musieli mieć frakcję wyrzutową wynoszącą 50% lub więcej oraz obiektywne dowody niewydolności serca, jak wykazano przez jedno lub więcej z następujących kryteriów w ciągu 12 miesięcy przed rejestracją: poprzednia hospitalizacja z powodu niewydolności serca z radiologicznymi oznakami przekrwienia płuc, podwyższone lewe komorowe ciśnienie końca rozkurczowego w spoczynku (.15 mm Hg) lub podwyższone ciśnienie zaklinowania w kapilarach płucnych w spoczynku (.20 mm Hg) lub z wysiłkiem fizycznym (.25 mm Hg), podwyższony poziom N-końcowego pro-mózgowego peptydu natriuretycznego (NT -proBNP) (> 400 pg na mililitr) lub mózgowy peptyd natriuretyczny (BNP) (> 200 pg na mililitr) lub echokardiograficzne badanie dopplerowskie zaburzeń czynności rozkurczowej. Ponadto, pacjenci byli zobowiązani do zgłaszania na kwestionariuszu przesiewowym, że główną przyczyną ich niezdolności do aktywności była historia duszności, zmęczenia lub bólu w klatce piersiowej (zamiast czynników ortopedycznych, neurologicznych lub związanych ze stylem życia).
Kryterium wykluczenia było skurczowe ciśnienie krwi mniejsze niż 110 mm Hg lub większe niż 180 mm Hg lub wcześniejsze działanie niepożądane lub obecne stosowanie długoterminowej terapii inhibitorami azotanu lub fosfodiesterazy typu 5. Pełne kryteria wpisu podano w tabelach S1 i S2 w dodatkowym dodatku, dostępnym pod adresem. Wszyscy pacjenci wyrazili pisemną świadomą zgodę.
Projekt badania
Projekt badania, który był wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo, krzyżowym badaniem, został opisany wcześniej.13 Po włączeniu pacjenci przeszli podstawowe badania, w tym echokardiografię (z wynikami odczytywanymi centralnie w Duke Echocardiography Laboratory) oraz oceny drugorzędowych punktów końcowych, w tym wyników dotyczących jakości życia, odległości w 6-minutowym teście marszu oraz podstawowej oceny laboratoryjnej NT-proBNP.13
Pacjenci zaopatrywani byli w pas wyposażony w dwa monitory aktywności kinetycznej (Kersh Health) zawierające akcelerometry triaxis o wysokiej czułości (KXUD9-2050, Kionix) (ryc.
[hasła pokrewne: miesien krawiecki, nerw odwodzący bydgoszcz, nerw odwodzący ]