Mononitrate izosorbidu w niewydolności serca z zachowaną frakcją wyrzutową ad 6

Podczas wszystkich schematów leczenia skojarzonego (30 mg do 120 mg) pacjenci byli mniej aktywni (-439 jednostek przyspieszeniomierza na dzień, 95% CI, -792 do -86; P = 0,02) podczas przyjmowania monoazotanu izosorbidu w porównaniu z placebo (Tabela 2 i Rysunek 1C). W porównaniu do wartości wyjściowej średnie dzienne jednostki przyspieszenia spadły wraz ze wzrostem dawek monoazotanu izosorbidu, ale nie placebo (ryc. 2). W przypadku pierwotnego punktu końcowego nie stwierdzono istotnych interakcji pomiędzy efektem leczenia a wyjściową charakterystyką (ryc. 3). Inne wtórne punkty końcowe
W porównaniu z placebo, nie zaobserwowano znaczącego wpływu monoazotanu izosorbidu na 6-minutowy dystans marszu lub wynik duszności po Borg po depresji, wynik ogólny w Kansas City Cardiomyopathy Questionnaire, całkowity wynik w kwestionariuszu Minnesota Living with Heart Failure lub poziom NT-proBNP (Tabela 2). Chociaż różnice w traktowaniu nie były znaczące, kierunek liczbowego wpływu na wyniki jakości życia i poziomy NT-proBNP były niekorzystne dla mononitanu izosorbidu. W porównaniu z placebo, monoazotan izosorbidu obniżał ciśnienie krwi (Tabela 2). Podobne proporcje pacjentów wskazywały, że czuli się lepiej podczas przyjmowania monoazotanu izosorbidu (36%) lub przyjmowania placebo (30%), a 33% nie miało preferencji.
Numerycznie, więcej pacjentów przerwało monoazotan izosorbidu niż placebo (ryc. S2 w dodatku uzupełniającym). Numerycznie, więcej pacjentów miało niepożądane zdarzenia niepożądane podczas otrzymywania monoazotanu izosorbidu niż podczas otrzymywania placebo (tabela 2). W trakcie badania wystąpiło pięć poważnych działań niepożądanych u trzech pacjentów (u dwóch pacjentów podczas fazy monoazotowania izosorbidu iu jednego pacjenta w fazie placebo) (Tabela 2).
Dyskusja
Dane z wcześniejszych badań wskazują, że 15 do 50% pacjentów z niewydolnością serca i zachowaną frakcją wyrzutową leczonych jest azotanami.8-12 Jednak w naszym badaniu monoazotan izosorbidu nie poprawił dziennego poziomu aktywności, submaksymalna wydolność wysiłkowa (6- minuta marszu) lub tolerancja wysiłkowa percepcyjna (ocena duszności po depresji), wyniki jakości życia lub poziomy NT-proBNP u takich pacjentów. Rzeczywiście, zależne od dawki zmniejszenie dziennych poziomów aktywności zaobserwowano u pacjentów otrzymujących monoazotan izosorbidu.
Chociaż najskuteczniejsze kryteria dopuszczania do badań klinicznych z udziałem pacjentów z niewydolnością serca z zachowaną frakcją wyrzutową pozostają kontrowersyjne, 23 kryteria wejścia i charakterystyka pacjentów w naszym badaniu były zgodne z tymi z kilku ostatnich badań (tabele S2, S3 i Poziomy NT-proBNP były niższe w naszym badaniu niż w próbach wymagających podwyższonego poziomu NT-proBNP do zapisania się, 24,25, ponieważ nie wymagaliśmy podwyższonego poziomu NT-proBNP na początku badania, jeśli istniały inne obiektywne dowody niewydolności serca. Ponieważ podstawowa ocena wyniku była oparta na poziomie aktywności pacjentów, wymagaliśmy, aby pacjenci zgłaszali objawy związane z niewydolnością serca jako główny powód, dla którego byli mniej aktywni niż chcieli.
Spekulowaliśmy, że pomiary codziennej aktywności z wykorzystaniem danych pochodzących z akcelerometru mogą być bardziej wrażliwe na ogólny efekt terapii niż okresowe powtarzanie testów wysiłkowych lub zależnych od pamięci kwestionariuszy jakości życia.
[przypisy: tampony ellen, falvit mama cena, benzacne tonik ]