Imipramina u pacjentów z bólem w klatce piersiowej pomimo prawidłowych angiografii wieńcowych ad

Stymulacja była następnie inicjowana bez świadomości pacjenta z częstością 5 uderzeń na minutę szybciej niż tętno spoczynkowe, z intensywnością bodźca rozpoczynającą się od mA i zwiększającą się o mA w 10-sekundowych odstępach do 10 mA. Adenozynę (2,2 mg na minutę przez dwie minuty) podano później w lewej tętnicy wieńcowej 57 pacjentom. W przypadku zgłaszania bólu w klatce piersiowej podczas jednego z badań, pacjentów pytano, czy ból ten jest taki sam, jak ich charakterystyczny ból w klatce piersiowej. Po nocnym poszczeniu i znieczuleniu miejscową lidokainą pacjenci poddali się testom ruchliwości przełyku i zmodyfikowanym testom Bernsteina, jak opisano wcześniej25. Aby ocenić wrażliwość przełyku, balon poliwinylowy był napompowywany od 6 do 8 cm w pobliżu cewnika z przyrostami powietrza o ml, aż do momentu, gdy pacjent odczuł ból w klatce piersiowej lub balon osiągnął średnicę 30 mm. Test został zinterpretowany jako pozytywny, jeżeli rozszerzenie balonu wytrąciło charakterystyczny ból klatki piersiowej pacjenta. Wszyscy pacjenci byli przesłuchiwani przez tę samą pielęgniarkę psychiatryczną za pomocą Schedule for Affective Disorders i Schizophrenia – Lifetime Version, zmodyfikowaną do badania zaburzeń lękowych32,33. Ponieważ ból w klatce piersiowej był kryterium do udziału w tym badaniu, objaw ten nie był używany do diagnozy zaburzeń paniki. Odpowiedzi udzielone na rozmowę kwalifikacyjną zostały ocenione przez pielęgniarkę przeprowadzającą rozmowę kwalifikacyjną oraz dwóch psychiatrów badawczych, a diagnozy psychiatryczne zostały określone zgodnie z kryteriami Podręcznika diagnostyczno-statystycznego zaburzeń psychicznych, wydanie trzecie, poprawione (DSM-III-R) 34. Jedenaście zestandaryzowanych skal ocen dla objawów psychiatrycznych i upośledzenia czynnościowego również podano35-38.
Próba kontrolowana przez placebo
Faza placebo
Ponieważ spodziewaliśmy się, że w grupie pacjentów z przewlekłym zespołem bólowym, u których niedawno przeprowadzono obszerną ocenę i uzyskano pewność co do łagodnego charakteru ich objawów, wystąpiłaby znacząca odpowiedź na placebo, początkowo potraktowaliśmy wszystkich pacjentów metodą pojedynczej ślepej próby. placebo. Odpowiedź na późniejszą podwójnie ślepą aktywną terapię można następnie porównać z działaniem placebo, jeśli takie istnieje. W związku z tym, po zakończeniu testów podstawowych wszyscy pacjenci zostali wypisani ze wskazówkami przyjmowania leku (placebo) dwa razy dziennie (o 9 rano i po południu) przez pięć tygodni. Wszyscy pacjenci otrzymali dziennik objawów i zostali poinstruowani, aby rejestrować każdy epizod bólu w klatce piersiowej, którego doświadczyli. Pacjenci zostali również poinstruowani, aby oceniać średnią intensywność bólu w klatce piersiowej na każdy dzień, wybierając z 13 terminów, od bez bólu do niezwykle intensywnego bólu . Względną wielkość bólu określono ilościowo w skali logarytmicznej i uśredniono dla każdego z nich. tydzień39,40. Wszyscy pacjenci powrócili do ośrodka klinicznego w piątym tygodniu fazy placebo, po czym ich pamiętniki i oceny natężenia bólu w klatce piersiowej zebrano i sprawdzono pod kątem zgodności. Wszyscy pacjenci przeszli wywiady psychiatryczne, kontynuując przyjmowanie placebo.
Faza leczenia
Wszyscy pacjenci zostali następnie losowo przydzieleni w podwójnie ślepej próbie do jednej z trzech grup terapeutycznych: imipraminy (25 mg o 9 wieczorem).
[więcej w: chondromalacja rzepki leczenie, nerw odwodzący, przychodnia aksamitna rejestracja ]