Diagnostyczne wyniki angiografii wieńcowej za pomocą 64 rzędów CT czesc 4

Po sfinalizowaniu wszystkich pomiarów z angiografii multidetektorowej CT i konwencjonalnej angiografii wieńcowej przeprowadzono szczegółowy proces oceny, aby zapewnić poprawną zgodność między modalnościami segmentów (tj. Porównano te same segmenty tętnic wieńcowych za pomocą każdej metody). Analiza ciężkości obturacyjnej choroby tętnic wieńcowych
Tabela 1. Tabela 1. Zmodyfikowany wskaźnik choroby tętnic wieńcowych Duke a. Zdolność angiografii wielotektorowej tomografii komputerowej, w porównaniu do konwencjonalnej angiografii wieńcowej, do oceny ciężkości choroby oceniano za pomocą zmodyfikowanego wskaźnika choroby tętnic wieńcowych Duke a, 2 z 50% lub więcej zwężeniem sklasyfikowanym jako istotna klinicznie. Liczbę zaangażowanych naczyń i lokalizację uszkodzeń obturacyjnych (lewa główna i proksymalna leżąca przednia tętnica wieńcowa) zważono zgodnie z kryteriami Duke a Coronary Arute Disease Index (Tabela 1).
Analiza statystyczna
Zarządzanie danymi i analizy statystyczne zostały przeprowadzone w głównym laboratorium statystycznym (Bloomberg School of Public Health) przy użyciu oprogramowania SAS w wersji 9.1, oprogramowania Stata w wersji 9 i oprogramowania S-PLUS w wersji 8.0. Oszacowaliśmy, że potrzebna będzie próba złożona z 350 pacjentów w celu określenia dokładności angiografii multidetektorowej CT (mierzonej jako powierzchnia pod krzywą charakterystyki operacyjnej odbiornika [ROC] [AUC]) co najmniej 0,85 z 95% przedziałem ufności dla co najwyżej . 5%, zakładając chorobowość 35% i 10% wskaźnik rezygnacji19. Obliczenie limitów ufności dla danych na poziomie statku uwzględniało klasterowanie w obrębie pacjenta, poprzez regresję logistyczną z uogólnionymi równaniami szacunkowymi lub resamplingiem bootstrap20 dla wartości AUC . Przedziały ufności zostały obliczone zgodnie z metodą percentylową, z wartością beta 2000 powtórzeń próbek. Wartości P mniejsze niż 0,05 uważano za wskazujące na istotność statystyczną. Wszystkie wartości P są dwustronne, a także przedstawiono przedziały ufności 95%.
Wyniki
Rysunek 1. Rysunek 1. Rejestracja pacjentów w badaniu i analizy danych. Wszystkie konwencjonalne analizy angiografii wieńcowej (CCA) przeprowadzono z ilościową koronarografią. LAD oznacza lewą przednią zstępującą tętnicę wieńcową, lewą obwodową tętnicę wieńcową lewej ręki, lewą tętnicę wieńcową lewej tętnicy wieńcowej, tomografię komputerową z wieloośrodkowym pomiarem MDCTA, koronarografię koronarograficzną QCA i prawą tętnicę wieńcową RCA.
Spośród 405 pacjentów włączonych do badania od września 2005 r. Do stycznia 2007 r. 316 pacjentów kwalifikowało się do analizy, ponieważ uzyskali oni wynik wapnienia Agatston równy 600 lub mniej. Spośród 316 pacjentów 4 zostały wykluczone z powodu dużych odchyleń w protokole 11, ponieważ konwencjonalna angiografia wieńcowa została anulowana lub wyniki były nieodpowiednie do analizy za pomocą ilościowej angiografii wieńcowej, a 10 z powodu niepowodzenia technicznego angiografii CT wielotektorowej (Figura 1). Zatem do analizy włączono 291 pacjentów.
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka wyjściowa 291 pacjentów. Tabela 3. Tabela 3. Poważne zdarzenia niepożądane i zdarzenia niepożądane. Charakterystykę demograficzną i kliniczną pacjentów przedstawiono w Tabeli 2. Mediana wieku wynosiła 59 lat (zakres międzykwartylowy, od 52 do 66), a 74% stanowili mężczyźni
[przypisy: zrosty opłucnowe, chondromalacja rzepki leczenie, miesien krawiecki ]