Diagnostyczne wyniki angiografii wieńcowej za pomocą 64 rzędów CT cd

Technolodzy przeprowadzili scentralizowane szkolenia w celu zapewnienia jednolitej oceny wapnia i zgodności z angiograficznym protokołem angiografii CT, monitorowanym podczas całego badania. Ocenę punktową przeprowadzono za pomocą prospektywnego bramkowania elektrokardiograficznego (EKG) z obrotem gantry 400-ms, napięciem probówki 120 kV i prądem rurowym 300 mA. W angiografii angiografii wielodawkowej zastosowano retrospektywne bramkowanie EKG z obrotami gantry o skorygowanej o rytm serca skoku od 350 do 500 milisekund, aby umożliwić adaptacyjną rekonstrukcję wielosegmentową. Prądy szczytowe i probiercze od 240 do 400 mA określano na podstawie masy pacjentów, aby zapewnić zależną od płci dawkę promieniowania wynoszącą od 12 do 15 mSv, z maksymalną skuteczną dawką 20 mSv, dla połączenia wielodawkowego wykonania tomografii komputerowej i angiografii. Osiągnięto to poprzez ustanowienie limitu 270 mA dla kobiet i 400 mA dla mężczyzn. Podjęzykowe azotany podano przed angiografią wielotektorową CT, wraz z dożylnym iopamidolem (Isovue 370, Bracco Diagnostics). Beta-blokery podawano, gdy tętno spoczynkowe było powyżej 70 uderzeń na minutę. Jeśli tętno podczas akwizycji wynosi więcej niż 80 uderzeń na minutę, dane pacjenta zostały wyłączone z analizy. Zbiory danych surowych obrazów ze wszystkich akwizycji były analizowane przez niezależne laboratorium podstawowe. Przeprowadzono rekonstrukcję wielosegmentową z grubością 0,5 mm, nakładaniem 0,3 mm, wieloma fazami i edycją EKG.16 Obrazy zrekonstruowano przy użyciu zarówno standardowych (FC43) i ostrzejszych (FC05) ziaren. Dwóch niezależnych obserwatorów, używając zmodyfikowanego modelu wieńcowego, ocenili wizualnie 17,18 każdego z 19 niepasujących segmentów o średnicy 1,5 mm lub więcej, zgodnie z skalą porządkową (bez zwężenia, od do 29% zwężenia, od 30 do 49% zwężenia, Zwężenie od 50 do 69%, zwężenie 70 do 99% lub całkowite zamknięcie). Następnie, segmenty z co najmniej jednym widocznym zwężeniem 30% lub więcej zostały ręcznie oszacowane ilościowo przy użyciu dostępnego na rynku oprogramowania (Vitrea2 wersja 3.9.0.1, Vital Images), a wyniki dla dwóch czytników uśredniono. Interakcje wizualne i różnice ilościowe przekraczające 50% zostały rozwiązane przez trzeciego obserwatora. Zbiory danych oparte na pojemnikach zostały skonstruowane na podstawie danych segmentu końcowego w celu utworzenia zestawów danych opartych na pacjencie używanych w analizie podstawowej. W analizie wizualnej konsensus był wymagany do określenia segmentów, których nie można było ocenić. W analizie ilościowej tylko segmenty, których nie można było zmierzyć przez któregokolwiek z trzech obserwatorów, uznano za niezdolne do oceny, a zatem negatywne w analizach opartych na analizie pacjentów i analizach statków (patrz Dodatek dodatkowy, dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykuł na www.nejm.org).
Gromadzenie danych i analiza danych z konwencjonalnej angiografii wieńcowej
Konwencjonalna angiografia wieńcowa została wykonana w ciągu 30 dni po angiografii multidetektorowej CT przy użyciu standardowych technik ujednoliconych we wszystkich ośrodkach w celu ilościowej angiografii wieńcowej. Podano śródotrzewnową nitroglicerynę (150-200 .g), a angiogramy w obrazie cyfrowym w komunikacji w medycynie (DICOM) przeniesiono do laboratorium rdzeni angiograficznych. Wszystkie segmenty wieńcowe o średnicy 1,5 mm lub więcej analizowano wizualnie i ilościowo przy użyciu 29-segmentowego modelu standardowego9,18 skondensowanego do 19 segmentów w celu porównania z danymi uzyskanymi z angiografii multidetektorowej CT.17 Wykonano koronarografię tętnic wieńcowych z najcięższym zwężeniem (CAAS II Oprogramowanie QCA Research wersja 2.0.1, Pie Medical Imaging) we wszystkich nieprzechytowanych segmentach
[patrz też: falvit mama cena, nerw odwodzący, ubytek przegrody międzyprzedsionkowej ]